Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi

 

KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

  • Komite; Şirkette Kurumsal Yönetişim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip, Kurumsal Yönetişim Uyum Raporu ile kamuya açıklama görevini yerine getirmektedir. Bununla beraber, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik önleyici/iyileştirici tedbirler, fırsat yaratabilecek alanlar ve faaliyet sonuçları hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmektedir. Böylece Komite, Şirketin sosyal, çevresel, ekonomik, etik sorumluluklarına paralel şekilde, ilgili kurum ve paydaşların ihtiyacı olabilecek yönetim, danışmanlık ve koordinasyon çalışmalarını kapsamaktadır.
  • Komite, her faaliyet yılı içinde en az dört kez olmak üzere toplantı takvimini belirler. Komite yıl içindeki faaliyetlere göre, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı’nın önerisi ile Komite olağan üstü olarak da toplantıya çağrılabilir.
  • Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları gerekli gördüğü sıklıkta Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu’nun talepleri saklıdır.
  •  Komite kararları oy birliği ile alınır.
  • Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci Yönetim Kurulu’dur.
  • Toplantı takvimindeki değişiklikler, toplantı gündemi ekleri ve bir önceki toplantı tutanağı yeterli süre öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Alınmış kararlar, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi defterine kaydedilir. Kararların takip ve uygulaması Sekreterya işlerini takip eden Komite üyesince yerine getirilir.