RİSK YÖNETİMİ

Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma profilini yönetmek ve ku­rumsal hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlamak amacıyla oluşturulan Ku­rumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen, stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan etkin bir yapıya sahiptir. Güncellenen iş hedefleri, yeni düzenlemeler ve pay sahiplerinin talepleri gibi tetikleyici nedenler de gerçekçi risk yönetimini desteklemektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dola­yısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçiren Komite, her iki ayda bir Yönetim Kurulu’na durum değerlendirme raporları sunar ve raporları denetçiyle paylaşır.

Olasılık, muhtemel etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik, uyum ve dış çevre riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük ve ilgili genel müdürlükler tarafından izlenen risklerin konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafın­dan ayrıca bilgilendirilmektedir.

Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi yaklaşımı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda oluşturulmuştur:

  • Şirketin kurumsal stratejisinin risk yönetimiyle uyumlu olmasını sağlamak,
  • Şirketin kurumsal risklerle ilgili vizyonunu sosyal, çevresel, ekonomik ve etik riskleri de içerecek şekilde genişletecek karar alma süreçleri oluşturmak,
  • Stratejik ve kapsamlı risk bakış açısına sahip kalite odaklı bir satın alma süreci yönetmek,
  • Ticari olarak yasal hüküm ve koşulların tüm taraflara eşit olarak uygulandığından emin olmak,
  • Kurumsal öngörü yeteneğini geliştirerek, hissedarların ve tüm paydaşların Şirkete olan güvenini sürekli arttırmak,
  • Uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tüm risklere dirençli yapılar oluşturmak ve doğru zamanda müdahale alışkanlığını desteklemek,
  • Fırsatlardan verimli ve proaktif biçimde yararlanılmasını sağlayacak bir risk yönetim modeli oluşturmak.

Risk Yönetimi Politikası

Şirketimizin risk yönetimi politikası, Yönetim Kurulu’ndan en alt kademeye kadar rol ve sorumlulukların belirlendiği, risk süreçlerinin planlanarak yönetildiği, iç kontrol ve denetim faaliyetleri ile şekillenen bir çerçeve dahilinde oluşturulmuştur. Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi Çerçevesi ve Çalışma İlkeleri’ne göre değer verdiğimiz en temel konu, riskin ortak Şirket kültürünün bir parçası olarak ilgili tüm paydaşlarımız tarafından aynı dilde ifade edilebilmesidir. Bu amaçla tasarlanan ve Şirketimizde uygulanabilir hale getirilmesi hedeflenen modellerin ve yöntemlerin aynı zamanda genel kabul görmüş referanslar doğrultusunda ele alınması esastır. Organizasyonumuza, varlıklarımıza ve paydaşlarımıza tehdit oluşturabilecek unsurların zamanında tespit edilmesi, önlem alınması ve gözetim görevinin etkinliğinin artırılması da her zaman olduğu gibi, çalışmalarımızın istikametini belirleyen başlıca faktörlerdir.

Şirket Dışı İnisiyatiflere Karşı Taahhütler

İhtiyati Yaklaşım

Doğuş Otomotiv’de risk ve fırsatların belirlenmesi süreci sağlıklı ve sistematik bir şekilde Şirketin her biriminde ve her faaliyet alanında yürütülmektedir. Kapsamlı bir risk yönetimi politikası üzerinde çalışmalarını sürdüren Doğuş Otomotiv, ilgili politikaların tüm operasyonlarında uygulanabilmesi için gerekli süreçleri yönetmektedir.

Risklerin doğru yönetiminin Şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve başarısı için öncelikli olmasından yola çıkarak iç denetim ve kontrol yapıları da bu sürece paralel olarak yürütülmektedir.

Doğuş Otomotiv, kendi birimlerini doğrudan etkileyen tüm stratejik ve operasyonel karar alma süreçlerinde Doğuş Otomotiv üst yöneticilerinin aktif olarak yer almasını desteklemektedir.

Risk yönetimi sadece operasyonel ve finansal süreçlerde değil, aynı zamanda tüm yeni uygulamalar, yatırımlar ve faaliyetlerde bir öngörü sistemi olarak planlamanın bir parçası olarak da kabul edilmektedir.

Sosyal, çevresel, ekonomik ve etik alanlardaki performanslarımız da risk yönetimi bakış açısıyla değerlendirilmekte, ancak sadece olası negatif riskler değil, fırsat yaratacak alanlar da gözetilmektedir.

Kuruluş Dışında İmzalanan Sözleşmeler, İlkeler, İnisiyatifler

Doğuş Otomotiv 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamış ve Sözleşme kapsamındaki 10 ilkeyle ilgili taahhütte bulunmuştur. 2013 yılında girişimin Türkiye Ağı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil edilmiştir.

Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi ile ilgili detaylı bilgi Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu’nda detaylı olarak yer almaktadır.