SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

POLİTİKALARIMIZ


Kurumsal Uyum Politikamız

Mevcut yasal mevzuata, Doğuş Otomotiv Etik Koduna, küresel gönüllü kodlara ve standartlara uyumu sağlamak, olası ihlâlleri önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla düzenlenen Doğuş Otomotiv Kurumsal Uyum Politikası, şirketimiz çalışanları en başta olmak üzere tüm değer zincirimizde yer alan iş ortaklarımızı ve paydaşlarımızı da içeren kapsayıcı ve düzenleyici ilkeleri içermektedir.
Doğuş Otomotiv Kurumsal Uyum Politikası, Doğuş Otomotiv’in kurumsal iş etiği felsefesini hayata geçirmeyi sağlayan temelleri oluşturur. Tüm faaliyetlerimizin her aşamasında uymayı taahhüt ettiğimiz yasal mevzuat ile Etik Kodumuz doğrultusunda yürütülen bu politika aşağıdaki temel ilkeleri içermektedir:

• Üst düzey etik anlayışıyla tüm yasal mevzuata uyum sağlar, gerekli önlemleri alarak uyum süreçlerini risk yönetiminin bir parçası olarak yönetiriz.
• Küresel toplumun iş dünyasındaki önemli bir temsilcisi olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan tüm ilkeleri destekler ve faaliyetlerimizin her aşamasında ayrımcılığa karşı olduğumuzu beyan ederiz.
• Tüm faaliyetlerimizde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yer alan adil ticaret ilkelerine uymayı taahhüt ederiz.
• Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ekolojik çevrenin korunmasıyla ilgili tüm yasal mevzuata uyar, çevresel etkimizi azaltmak için azami çaba gösteririz.
• Faaliyetlerimiz dolayısı ile sahip olduğumuz kurumsal, kişisel ve varlık bilgilerini yasal mevzuata uygun olarak korur, bilgi güvenliğiyle ilgili tüm önlemleri alırız.
• Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri alırken onlar için en iyi çalışma koşullarını sağlar, şirketimizin itibarını ve varlıklarını risk altına sokabilecek etik dışı davranışların önlenmesi için gerekli süreçleri yönetir ve denetleriz.
• Şirketimizin tüm yöneticilerinin uyum konusunda rol model olmalarının yanı sıra Doğuş Otomotiv Etik Kodunun, şirket içinde ve dışında tam olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla tüm sorumluluğu üstlendiğini beyan ederiz.
Doğuş Otomotiv Kurumsal Uyum Politikası, bağlı olduğu Doğuş Otomotiv Etik Kodu ile birlikte değişen süreçler, gelişmeler, beklentiler ve yasal mevzuat doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilerek bu şartlar ve koşullara uygun olarak güncellenmektedir.


Ekonomik Kalkınma Politikamız


Doğuş Otomotiv’in ve tüm paydaşlarımızın ekonomik refahını sürdürebilmek için aşağıdaki politikayı uygularız.

• Yalın yönetimi, bütçe yönetimi, verimlilik kartları gibi sistemleri uygulayarak, kaynaklarımızı verimli kullanırız.
• Ekonomik dalgalanmaları ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder ve bu riskleri yönetebilmek (minimize edebilmek) için bütçe ve risk yönetimi çerçevesinde OEM (Üretici Firma) ile gerekli anlaşmaları yapar, finansal önlemleri alır ve pazar koşullarına göre güncelleriz.
• İklim değişikliğini ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder, tüm paydaşlarımızı bu konu ile ilgili bilinçlendirmeyi hedefleriz.
• Yetkili Satıcı ve Servislerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli standartları belirler, ölçer, gelişimi için gerekli katkıda bulunur ve denetleriz.
• Yetkili Satıcı ve Servislerimiz aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel istihdama azami katkı sağlarız.
• Tüm tedarikçilerimize eşit fırsatlar tanırız.
• En önemli tedarikçilerimizden OEM’lerin hayata geçirdiği küresel standart ve politikaları benimser ve uygularız. OEM’lerin küresel mevcut durumunu gözetip, koşullara göre hareket planı hazırlarız.
• Doğuş Otomotiv’in ekonomik sorumluluk performansının temel göstergelerinden birisi de kilit paydaşları için yarattığı ekonomik değerdir.


Piyasa Varlığı Politikamız


• Doğuş Otomotiv, faaliyette bulunduğu bölgede ekonomik kalkınmada öncülük üstlenen şirketlerden biri olarak, yerel istihdamı arttırmayı, çalışanlarının ekonomik olarak güçlenmesini desteklemeyi ve yerel ekonominin canlanmasına tedarik zinciri yoluyla katkı sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda yıl içinde yapılan yeni yatırımlar vasıtasıyla da yerel istihdama katkı sağlamayı sürdürmüştür.
• Doğuş Otomotiv, “eşit işe, eşit haklar” ilkesi doğrultusunda yürüttüğü insan kaynakları politikası kapsamında çalışanların ücretlerini belirlerken ayrımcılık yapmaz. Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nda konuyla ilgili tam ve açık politikamız kamuya beyan edilmiştir.
• Doğuş Otomotiv Kocaeli Şekerpınar Merkez Yerleşkesi, Şirketimizin operasyonlarının en yoğun şekilde yürütüldüğü faaliyet bölgesidir. Coğrafi olarak İstanbul dışında konuşlanmış olsa da İstanbul’a lojistik yakınlığı, Marmara Bölgesi’nin kontrol noktalarından birisi olması nedeniyle Şirketimiz için merkez üs görevi üstlenmektedir. İdari yapının ve lojistik operasyonların tümünü barındıran Şekerpınar Yerleşkesi’nde istihdam politikaları bölgeye yakın yerlerden istihdam sağlamaya yöneliktir. Ancak İstanbul merkezli yerleşimi olan çalışanlarımız da yerel istihdam kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Şekerpınar yerleşkesinde çalışan çalışanlarımızın tamamı yerel istihdam politikalarına uygun olarak işe alınmıştır.
• Doğuş Otomotiv 2014 yılında“Değer ve İlgi Merkezi (DİM)” adı altında müşteri şikâyet ve dileklerini dinlemek, yol yardımı hizmetini koordine etmek, müşteri anketleri düzenlemek gibi faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir merkezin yatırımını yapmıştır. Müşterilerimize aralıksız 24 saat hizmet veren DİM bünyesinde yapılan işe alımlar da yerel istihdam politikalarına uygundur.
• Doğuş Otomotiv’de çalışanların ücretleri, bölgesel karşılaştırma çalışmaları da yapılarak sektörün dengeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Doğuş Otomotiv çalışanlarının ücretleri yasal sınırların ve sektör ortalamalarının genel olarak üzerinde yer almaktadır.


Dolaylı Ekonomik Etkiler Politikamız


• Doğuş Otomotiv’in operasyonlarının sürdüğü bölgelerde toplum üzerinde doğrudan bir ekonomik etkisi bulunmaktadır. Yerel istihdama katkı sağlamanın yanında, Doğuş Otomotiv aynı zamanda faaliyetlerini sürdürmek için satın aldığı ürün ve hizmetlerin yerel şirketler tarafından sağlanan ürün ve hizmetler olmasına da büyük önem vermektedir. Aynı zamanda sürekli gelişen ve büyüyen Yetkili Satıcı ve Servis ağıyla birlikte Türkiye’nin her bölgesinde kalkınmanın yeni bölgesel istihdam yaratmanın destekleyicilerinden birisi olmaya da devam etmektedir.
• Doğuş Otomotiv aynı zamanda topluma, iş dünyasının gelişimine, ekonominin kalkınmasına, sektörün sorunlarına çözüm bulunmasına katkı sağlayan pek çok inisiyatif ve girişimin destekçisi olarak işbirliği platformlarının da aktif bir oyuncusudur.
• Doğuş Otomotiv, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte büyük bir tedarik ve ekonomik zincirin parçasıdır.


 


Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız


Sürdürülebilir satın alma politikası; Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto, stratejik sürdürülebilir ilke ve esaslara uygun biçimde faaliyetlerini yürütürken aldığı ürün ve hizmetlerin temini için çalıştığı tedarikçi ve iş ortaklarının sosyal, çevresel, etik ve ekonomik alanlarda riskleri azaltılmış yönetim süreçlerine sahip olduğunu değerlendirir, denetler ve düzenler.
Bu politikanın amacı, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun mal ve hizmet alımlarında ürün ve hizmet sağlayıcı iş ortaklarından beklentilerini ve bu beklentiler doğrultusunda temel ilke ve esaslarını ortaya koymak, sürdürülebilir satın alma yönetimi politikalarına uygun biçimde tedarik zinciri ve satın alma faaliyetlerini düzenlemektir.
Sürdürülebilir Satın Alma Politikasının temeli; Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun genel politika ve stratejileriyle uyumlu, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun Etik Kodu ve Satın Alma Prosedürü’ne uygun, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine uyumlu süreçlerle, mevcut ve potansiyel iş ortakları ile karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.
Bu doğrultuda Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun tedarikçileri ve iş ortaklarından;
• İş süreçlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu olmasını,
• İşlerini yaparken ekolojik çevreye olan etkilerini düzenli olarak izlemelerini ve bu etkiyi azaltmak amacıyla çalışmalar yapmalarını,
• Yatırım süreçlerinde sosyal, çevresel ve etik alanları dikkatle takip etmelerini ve bu alanlarda yanıt verebilir olmalarını,
• Kurum içindeki çalışma koşullarını ve etik süreçlerini sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak düzenlemelerini talep etmektedir.
Mal ve hizmet satın alınması sırasında, sürecin adil ve tarafsız bir biçimde yürütülmesini engelleyecek her türlü eylem yasaktır. Söz konusu eylemlerin aday firma/firmalar tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu firma/firmalar satın alma sürecinden çıkartılır. Mal ve hizmetler için, belirli aralıklarla söz konusu mal veya hizmeti üreten/pazarlayan yeni firma/firmaların olup olmadığı araştırılır.
Satın alma işlemlerinde, fiyat ve ödeme koşullarının yanı sıra fiyat dışında şirketin sosyal, çevresel ve etik konulardaki süreçleri de dikkate alınır. Aday firmalar arasından seçim yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
• Firmanın istihbarat bilgileri teknik ve mali yeterliliği, piyasadaki ticari itibarı ve piyasada edindiği yer, deneyimi, referansları, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto ile ilişkileri,
• Rekabetçi şartları sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren bir kurum olması,
• Firmadan satın alınacak mal veya hizmetin aşağıda belirtilen koşulları da dikkate alınır;
• Şirketin asli faaliyet alanına girip girmediği ve firma tarafından doğrudan temin edilip edilmediği,
• Kalite ve standartlara uygunluğu, teknoloji düzeyi ve garantiler (TSE, ISO, vb.),
• İhtiyacı karşılama özelliği,
• Çevre ve İş Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılması ve insan sağlığına ve ekolojik çevreye saygılı bir hizmet ya da üretim sürecine sahip olması, 
• Teslim süresinin kısalığı ve bakım süreleri, teknik destek ve yedek parça sağlanması, teklif edilen fiyat ve fiyatın belirli bir süre sabit tutulması vb.
Satın alma sürecinde firmalarla yapılan tüm yazışmalar ve alınan teklifler Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun kurumsal yazışma kurallarına uygun biçimde yapılır; ayrıca, satın alma işlemi gerçekleştiren birimler tarafından yapılan tüm mal ve hizmet alımları elektronik ortamda kayıt altına alınır.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto satın alma süreçlerinde görevli her çalışan aşağıdaki ilkeler doğrultusunda satın alma süreçlerini yürütmekle yükümlüdür.
Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto, faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde yürütmek, sosyal, çevresel, etik ve ekonomik risklerini azaltmak, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının bu alanlardaki risklerini azaltarak farkındalıklarını arttırmakla sorumludur. Süreci yöneten çalışanlar ürün ve hizmetin cinsine göre değerlendirmeye alınacak aşağıdaki gibi farklı alanlar olup olmadığını araştırmalıdır.
• Satın almanın gerekliliği,
• Satın alma sonucunda ortaya çıkan atıkların minimum düzeyde olması (ve/veya atıkların azaltılmasına katkı sağlaması),
• İklim değişikliği ile ilgili riskleri azaltması, olumlu etki sağlaması ve/veya etkisiz olması,
• Verimliliğe pozitif etkisi (finansal ya da finans dışı verimlilik),
• Doğal kaynakların kullanımına olumlu etkisi olması,
• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her türlü yasa ve yönetmeliğe uyumlu olması, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’nun çalışanlarının sağlık ve güvenliğine etkilerinin değerlendirilmesi.
Süreçlerin tamamının Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Etik Kodu’na uyumlu olması, tedarikçinin ya da iş ortağının Etik Kod hakkında tam bilgi sahibi olması ve tam uyumu taahhüt etmesi gerekir.
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, hizmet veren ve çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurmak (ya da çalışmak) tercih edilir.


Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikamız


Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan sosyal ve çevresel etkilerini izler, tüm sosyal paydaşlarına ve ekolojik çevreye karşı sorumluluğunun farkındadır. Doğuş Otomotiv Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Ana İlkeleri çerçevesinde aşağıdaki politikayı benimser ve uygular:
• Müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetir, denetler ve sürekli geliştirir.
• Ürün ve hizmetleri nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarının eğitimi ve doğru bilgilendirilmesi için uluslararası standartları uygular.
• Beklentilerin üzerinde hizmet verebilmek için doğru donanım seçimi, uygun fiyat, doğru lansman, Yetkili Satıcı ve Servislerin eğitimleri ve müşterilerin doğru bilgilendirilmesi üzerine odaklanır.
• Hizmet standartlarını sürekli denetler, gelişmesi gereken konularla ilgili özel aksiyonlar alarak, müşteri memnuniyetinde en yüksek standartlara ulaşmayı hedefler.
• Sorumlu iletişim ilkelerini benimser, yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, temsil ettiği markaların değerleri ve beklentilerine uygun biçimde OEM standartlarını gözetir.


Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikamız


Doğuş Otomotiv;
• İşe alım süreçlerinde şeffaf ve izlenebilir olmak için ölçülebilir işe alım araçları kullanır. İlgili departman yöneticisi ile birlikte değerlendirme yaparak görev tanımına uygun yetkinlikte çalışanları işe alır.
• İnsan Kaynakları politikasında çalışan sadakatini yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak amaçtır. Bunun için, paydaş - öncelik analizi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapılır ve sonuçlara göre iyileştirme programları hayata geçirilir.
• Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının izlenebilir ve hesapverebilir olması için gereken programları uygular.
• Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı olarak hayata geçirilir.
• Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler belirler.
• Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri izler ve verileri takip eder.
• Çalışanlarıyla iletişimi önemser, onların beklentilerini düzenli olarak sorgular ve açık kapı politikası uygular.
• Yerel ve uluslararası platformlarda “En Fazla Çalışılmak İstenen Şirket, En iyi İşveren” hedeflerine ulaşmak için kilit performans göstergeleri belirler.


Eşit İşe Eşit Ücret Politikamız


Doğru ücret yönetim sisteminin her pozisyon için iş değerleme metodu kullanarak ‘eşit işe eşit ücret’ olduğuna inanan Doğuş Otomotiv, bölgesel ve sektörel analizlerle ücret sistemini desteklemekte, piyasa ile uyumlu, rekabetçi bir sistem oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Doğuş Otomotiv’in tüm süreçlerinde olduğu gibi ücretlendirme süreçlerinde de eşitlik ilkesi ön koşul olarak kabul edilmektedir.
Tedarikçilerin İşgücü Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı
Doğuş Otomotiv 2014 yılında tedarikçi denetimlerinde Sürdürülebilirlikle ilgili alanları da denetim kriterleri arasına eklemiştir. Tedarikçilerimizin çalışanlarının yasal ve sosyal haklarının sağlanması da bu kriterler arasında yer almaktadır.
 

İşgücü/Yönetim İlişkileri Yönetim Yaklaşımı


Doğuş Otomotiv’in birincil derecede önemli kilit paydaşı çalışanlarıdır. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da çalışanların hem kendi içlerinde hem de yöneticiler ve üst yönetim ile bir araya geldiği farklı diyalog platformları bulunmaktadır. Bu platformların tamamı çalışanlarımızın görüş ve önerilerini doğrudan üst yönetime iletebilmelerini ve Şirketle ilgili bilgileri, hedef ve stratejileri üst yönetimden alarak bilgilenmelerini sağlamaktadır. Şirketimizde faaliyetlerimizle ilgili değişiklikleri, strateji ve hedefleri öncelikli olarak çalışanlarımızla paylaşmak iç iletişim stratejilerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca Doğuş Otomotiv intranet sistemi bu tür duyurular için aktif olarak kullanılmaktadır. Doğuş Otomotiv’de yasal ihbar sürelerine uyulmaktadır.

 

Performans Yönetimi Politikamız


Performans Yönetim Sistemi, hedef giriş dönemi, hedef revizyon dönemi ve performans değerlendirme dönemi olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır. Tüm çalışanların performans sürecinin takibi ve koordinasyonu İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılmaktadır. Performans çıktıları üzerinden ücret ve prim sisteminin yönetimi sağlanmaktadır.
Çalışanların eğitim ve rotasyon talepleri D-İnsan performans sistemi üzerinden alınarak, eğitim ve rotasyon planlamaları yapılmaktadır. Performans değerlendirme dönemi sonrasında marka/departman bazında müdür, direktör ve genel müdürlerle kendilerine bağlı çalışanların genel performans durumu üzerinden kariyer ve yedekleme planları yapılmaktadır. Şirket içi atama ve görev değişikliklerinde bu planlar üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca unvan bazında zorunlu ve seçmeli eğitimler belirlenmiş ve çalışanların bu eğitimlere katılımı sağlanmıştır.


İnsan Hakları Politikamız


Doğuş Otomotiv;

• İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırır.
• Etik İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır ve tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının da bu ilkelere ve Doğuş Otomotiv İnsan Hakları politikasına uygun davranmasını bekler.
• İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, iş ortaklarının  da  uymasını talep eder.
• Faliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetir ve hak ihlallerine karşı önlemlerini alır, ilgili riskleri yönetir.

Yatırımlarda İnsan Hakları Yönetim Yaklaşımı


Doğuş Otomotiv tüm faaliyetlerinde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı, tüm faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemeyi taahhüt etmektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 1 ve 2. maddeleri nedeniyle bu konudaki taahhüdünü açık biçimde beyan etmiştir.


Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı
 

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermemektedir. Yetkili Servislerimizin eleman alımı taleplerinin gerçekleştirilmesi aşamasında Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticileri bilgilendirilmekte ve destek verilmektedir. Tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde bu konu güvence altına alınmakta ve yıllık denetimlerde göz önünde bulundurulmaktadır.


Zorla ve Cebren Çalıştırma Yönetim Yaklaşımı


Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve cebren çalıştırmaya izin vermemektedir. Söz konusu durum Doğuş Otomotiv’in tedarikçileri ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için de geçerlidir. Tedarikçi denetimlerimiz konuyla ilgili içeriğe sahiptir.
Şirketimizde her çalışan işe başladığı gün itibariyle sigortalanmaktadır. Bu husus gerek iç, gerekse dış denetimlerle kontrol edilmektedir. Çalışanlar mesaili çalışma koşulları ile ilgili işe başlama sürecinde bilgilendirilir ve iş akdi kapsamında onayları alınır. Doğuş Otomotiv aynı zamanda etki alanı içinde yer alan Yetkili Satıcı ve Servisler ile tedarikçilerinde de aynı hassasiyetin gösterilmesini beklemekte ve gerekli denetimleri yapmaktadır.


Güvenlik Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı


Doğuş Otomotiv’in faaliyet gösterdiği bölgelerde güvenlik hizmeti üçüncü parti şirketlerden tedarik edilmektedir. Tüm tedarikçilerimizle olduğu gibi, güvenlik hizmeti sağlayan tedarikçimizle de Doğuş Otomotiv ilke ve politikaları bir protokol kapsamında paylaşılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.


Yerel Halkın Hakları Yönetim Yaklaşımı


Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan yerel toplumun tüm haklarına saygı gösteren Doğuş Otomotiv “sosyal onay” olarak adlandırılan iş yapma biçimine özellikle büyük önem vermektedir.
Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı
Doğuş Otomotiv 2014 yılından başlayarak tedarikçi denetimlerine insan hakları da dahil olmak üzere sosyal, çevresel ve etik unsurları da içeren maddeler eklemiştir.


Toplumsal Katılım Politikamız


Doğuş Otomotiv;

• Trafikte güvenliğin önemini ve insan hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip olması ve bu özelliklerini kullanım süreleri boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder.
• Çalışanları, trafikte güvenliğin önemiyle ilgili örnek olur ve sorumlu davranır.
• Sattığı ürünlerin müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda olduğunu taahhüt eder.
• Sattığı ürünlerin kullanım ömrü boyunca bu standartlarını distribütörlük sözleşmeleri kapsamında distribütörlüğü devam ettiği sürece muhafaza etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda bakım ve onarım hizmetlerini yasal düzenlemeler ile sınırlı olmak üzere sunmakla yükümlüdür.
• Trafikte güvenlik konusunda sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir.
• Etik ilkeleri anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu katılımla desteklenmiştir. Üst yönetim tarafından onaylı olup ve kurumsal yönetim ilkelerinin ana unsurlarından biridir.
• Etik ilkelerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür.
• Hile ve suistimal gibi etik olmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu konuda bilinçlenmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici mekanizmaları kurmak için çalışmalar başlatır ve hedefler koyar.

Yerel Halk Yönetim Yaklaşımı


Doğuş Otomotiv, güvenli, insancıl ve etik çalışma koşulları altında hizmetlerini sürdürmektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü bölgede yaşayan toplumun haklarına da aynı şekilde saygılıdır. Şirketimizin çevresel ve sosyal sorumluluk politikaları doğrudan içinde yaşadığı toplumun refahı, kalkınması ve gelişimi için gerekli ilkeleri içermektedir. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumun Doğuş Otomotiv’den sosyal, çevresel, ekonomik ve etik beklentileri yıl içinde çeşitli algı araştırmaları ve anketler aracılığıyla sorgulanmakta ve bu beklentiler kurumsal stratejilerimize entegre edilmektedir.
Doğuş Otomotiv’in çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi faaliyeti bulunmamaktadır.
 

Rekabete Aykırı Davranış Yönetim Yaklaşımı
 

Doğuş Otomotiv rekabete aykırı davranışları, tröstleşme veya tekelcilik uygulamalarının düzenlenmesini sağlayan tüm yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymaktadır.


Müşteri Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


Otomotiv, Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü ve servis hizmetleri sağlayan şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumlulukla müşterilerine en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Müşterilerimizin sağlık ve güvenliği operasyonlarımızın tüm yaşam döngüsü içinde birinci önceliğimizdir. Distribütörlüğünü yaptığımız dünyanın lider otomotiv üreticilerinin üretimin her aşamasında gerçekleştirdiği kalite kontrol ve müşteri güvenliği konusundaki hassasiyeti Doğuş Otomotiv olarak Şirketimiz için de üstün hizmet anlayışıyla faaliyetlerini düzenleme sorumluluğu getirmektedir. Doğuş Otomotiv’in ‘beklentilerin üzerinde hizmet’ anlayışı bu sorumluluğun en önemli yansımasıdır.
Müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerimiz doğrultusunda müşterilerimizin Doğuş Otomotiv’den sağladıkları ürün ve hizmetlerden memnun kalmaları, tüm öneri ve şikâyetlerini doğrudan Şirketimize ulaştırabilmeleri, gerekli destekleri alabilmeleri amacıyla tüm süreçlerimiz her yıl yeniden gözden geçirilerek gerekli görülen iyileştirmeler sağlanmaktadır.


Ürün ve Hizmet Etiketleme (Bilgilendirme) Yönetim Yaklaşımı


Doğuş Otomotiv, uluslararası standartlarda kalite kontrol süreçlerine sahip markaların distribütörlüğünü ve servis hizmetini yürütmektedir. Ürün ve hizmetleri hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi konusunda da yine üretici firma standartlarına uygun süreçler yönetilmektedir. Tüm ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesiyle ilgili dokümanlar sağlanmaktadır.


Pazarlama İletişimi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv reklam, sponsorluk ve tanıtım faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm pazarlama iletişimiyle ilgili faaliyetlerinde yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamaktadır.


Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikamız

Doğuş Otomotiv, Etik Kodu ile Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası doğrultusunda çalışanları arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda izin vermez ve bu konudaki tüm süreçleri titizlikle izler ve yönetir.

• Doğuş Otomotiv İş’te Eşitlik Platformu’nun üyelerinden biri olarak kadın istihdamının arttırılması ve kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasıyla ilgili olarak sadece Şirket içinde değil, ulusal boyutta da katkı sağlamaktadır.

• Doğuş Otomotiv için “çeşitlilik” kavramı; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer sosyal paydaşların dinsel, yapısal, kültürel farklılıklarını kabul etmek, bu farklılıklara değer vermektir.

• Doğuş Otomotiv çeşitliliğe önem verirken aynı zamanda bu unsurun kurumsal bir zenginlik olduğuna da inanmaktadır.

• Doğuş Otomotiv, farklı kültür ve kökenlerden olsalar da, kendisini yaptığı işe adayan ve yüksek donanımlı tüm adaylar için en fazla tercih edilen; çalışanlarını geliştiren ve haklarını koruyan bir işveren olmayı taahhüt etmektedir.

• Doğuş Otomotiv, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da yasal düzenlemelerle korunan diğer sosyal statülerden bağımsız bir “Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası” uygulamaktadır. Şirketimiz bu konuda kendi politikalarına uyan etkinliklere katılır, sponsorlukları üstlenir, kurum ve kuruluşlara üye olur ve ancak bu anlayışa sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.


Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız


Doğuş Otomotiv’in sahip olduğu en değerli varlık, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve hissedarlarının Şirketimize duyduğu güven ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış olduğumuz kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın korunması, asla taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir.

Doğuş Otomotiv politikaları ve kurumsal etik anlayışı doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak reddetmektedir.

• Doğuş Otomotiv, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde adil ve şeffaf iş yapma ilkesine uymayı taahhüt etmektedir.
• Doğuş Otomotiv yönetici ve çalışanları ile iş ortaklarının diğer paydaş gruplarıyla ilişkilerinde olduğu gibi devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamak, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, hediye vermeleri, ödeme ya da hediye teklifinde bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kesinlikle yasaktır.
• Doğuş Otomotiv’i temsilen bir siyasi partiye ve siyasi parti mensubuna ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu konularda taahhütte bulunmak da Doğuş Otomotiv Etik Kodu’na aykırıdır.

• Doğuş Otomotiv’de yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Bu tür bir teklifle karşılaşan tüm yönetici ve çalışanlar durumu derhal Etik Hattı’na iletmekle yükümlüdür. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden, Doğuş Otomotiv rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır. Doğuş Otomotiv çalışanları herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmelerinden ya da yolsuzluk karşıtı bir bildirimde bulunmalarından dolayı cezalandırılmaz.

• Doğuş Otomotiv Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve politika kapsamındaki taahhütler, tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içindeki çalışanları, yöneticileri, üst yönetimi, tedarikçi ve iş ortaklarını, Yetkili Satıcı ve Servisleri ve onların çalışanlarını ve tüm üçüncü partileri kapsamaktadır.

• Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının tüm Doğuş Otomotiv değer zinciri içinde uygulanmasından sorumludur.

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisleri’nin belirlenmesi ve onlara ödeme yapılması konusunda OEM politikaları doğrultusunda hareket etmektedir. Doğuş Otomotiv, Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne yapılan ödemeleri sadece bu standartlara uygun ve yasal hizmetler karşılığında yapmaktadır.

Suç Gelirlerinin Aklanaması ve Terörün Finasmanın Önlenmesi Politikamız

Doğuş Otomotiv suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanın önlenmesi amacına yönelik politikası; ülkemizin taraf olduğu uluslararası girişim, sözleşme ve düzenlemelere, bu konudaki uluslararası genel kabul görmüş yaklaşım, yöntem ve uygulamalara, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuata ve Şirket markasının taşıdığı itibar ve güvenin korunmasına yönelik inancı ve kararlılığına dayanmaktadır.

Doğuş Otomotiv olarak yürüttüğümüz tüm operasyonlar, uluslararası faaliyetlerimiz (ithalat- ihracat vb) gerçek anlamda sağlanan hizmetlerin değerini yansıtmalı, doğru ve uygun amaçlara yönlendirilmeli, yasal hizmet sağlayıcılar ve üçüncü partilerle yapılmalı, Türkiye Cumhuriyeti ve iş yaptığımız ülkelerin yasa ve yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi konusunda şirketimiz, TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5549 Sayılı Kanunu ile ilgili 9/1/2008 tarihli 5337 sayılı yönetmelik uyarınca hareket eder ve bu tüm Doğuş Otomotiv çalışanları ve temsilcileri, Doğuş Otomotiv adına hareket eden hissedarları, acenteleri, iş ortakları için geçerlidir.

Doğuş Otomotiv’in her kademedeki yönetici ve çalışanları, bu politikanın amacına uygun ve etkin bir şekilde davranarak, şirketin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili risklere maruz kalmaması konusunda üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları doğru ve dikkatli bir biçimde yerine getirir. Bir Doğuş Otomotiv çalışanı olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ve/veya bu bölgelerin dışında bulunan üçüncü taraflara, farklı bir kişiye, kuruma ya da kuruluşa yönlendirileceğinden şüphelendiğiniz bir ödeme yapmamalısınız. Doğuş Otomotiv’in kendisinin doğrudan yapamayacağı herhangi bir ödeme için aracı kullanmamalısınız. Herhangi bir aracıyla iş yapmak durumunda kaldığınızda, devlet memurlarına veya temsilcilerine uygunsuz ödeme yapmak için bu ödemenin kullanılmadığından emin olmalısınız.

Türkiye Cumhuriyeti dışındaki yetkililerle veya başka kurum ve kuruluşlarla iş yapma konusunda şirket politika ve prosedürlerine, yasa ve yönetmeliklere uyum konusunun değerlendirilmesi amacıyla Uyum Fonksiyonu ile iletişime geçebilirsiniz.

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARIMIZ

 

Kalite Politikamız

Doğuş Otomotiv'in kalite politikası 6 temel unsura dayanmaktadır.

 

Bunlar:

 

I.            Koşulsuz müşteri mutluluğunu esas alıp müşteri odaklı yönetim sergileyeceğiz

II.           Hizmetin zamanında ve kusursuz verilmesini sağlayacağız

III.         Ürünlerde rekabetçi fiyat uygulayacağız

IV.         İşleyişimizi sürekli gözden geçirerek iyileştireceğiz

V.          Personel çıkarları ile şirket çıkarlarını en üst düzeyde çakıştıracağız

VI.         Dağıtım kalitesini en üst düzeyde tutacağız

 

Doğuş Otomotiv’de yer alan doğrudan ve dolaylı tüm faaliyetler daima müşteri odaklıdır.

Bu yaklaşım hem iç müşteri hem de dış müşteri anlayışı için geçerlidir.

İç ve dış müşterilerin talepleri önem ve öncelik sırasına göre söz konusu prosedürler ve talimatlar doğrultusunda en kısa sürede gerçekleştirilir.

Sunulan her türlü iç ve dış hizmet zamanında ve eksiksiz yapılır. Hizmet akışını bozacak her türlü aksaklık kalite yönetim sistemi dahilinde yok edilir.

Şirketimiz faaliyetlerinin tümünü kapsayan satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde rekabetçi fiyat uygulaması vardır. Bu uygulamanın sunduğumuz hizmetin kalitesini olumsuz etkilemesine asla izin verilmez.

İşletme içerisinde gerek yapısal (organizasyon) gerekse işleyiş (proses) ile ilgili tüm konular, değişecek ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda sürekli iyileştirilir. Sürekli değişim ve gelişim işletmemizin özünü oluşturan "Büyük Ol, Yakın Ol, Yaratıcı Ol“gereğidir.

Şirket ve şirket çalışanlarının çıkarlarının maksimum düzeyde paralellik arz etmesi başarımızın anahtarıdır. Bu paralellik her ünitede hiyerarşik yapının sağladığı klasik kontrol mekanizmasına ek olarak kendi kendini kontrol mekanizmasını da doğurmaktadır.

Şirket çalışanlarının tümü Doğuş Otomotiv ailesinin bir bireyidir. Bu bireylerin tümünün güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması Doğuş Otomotiv ailesini sağlıklı ve mutlu kıldığı gibi verimliliği doğrudan etkileyen etkin çalışma ortamını da yaratır.

Şirketim izin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması gibi çalışmalarla riskler etkin şekilde yönetilir.

Hizmet faaliyetlerimizde doğacak her türlü kirlilik ve israf, alınan etkin önlemler ve bireylerin bu konudaki eğitimleri ile engellenir.

Şirketimiz; çalışanlarına, iş ortaklarına ve kamuya sorumluluklarını bilerek hareket eder, etik değer ve ilkeler çerçevesinde hareket eder.

Kalite yönetim sistemleri ve süreç faaliyetleri ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara uyum sağlar.

Çevre ve Enerji Politikamız
 

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektörünün satış ve servis segmentindeki faaliyetleri ve hizmetlerinin her aşamasında tüm ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak, çevreye olumsuz etkileri engelleyecek ve enerji tüketimini yüksek verimlilikle yönetecek faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda temel hedeflerimiz;

• Çalışma ortamlarımızı, çevre kazalarını/kirliliğini engelleyecek şekilde düzenlemek veya tasarlamak,
• Hizmet ve faaliyetlerimizin olası olumsuz çevresel etkileri azaltmak,
• Enerji verimliliğini arttırarak küresel ısınmanın etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak,
• Atık Miktarlarımızı sıfırlamak ve atık geri kazanım oranını arttırmak,
• Çevreci ve enerji verimliliği yüksek ekipmanlarla yeni yöntemleri veya teknolojileri kullanmayı tercih etmek,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını artırmak ve doğal kaynakları verimli kullanarak tüketimlerini azaltmak,
• Farkındalık çalışmalarını artırarak çevreci bakış açısını şirket kültürü haline getirmek,
• Mal ve hizmet tedarik ettiğimiz paydaşlarımızı, faaliyetlerini güvenli ve çevreci bakış açısıyla gerçekleştirebilmeleri için yönlendirmek,
• Kapsamı içinde olduğumuz tüm ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri ve diğer ilgili taraflarımızın yükümlülüklerini yerine getirmek,
• Faaliyetlerimizin etkinliğini tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak ve görüşlerini alarak çevre ve enerji yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek,
• Hiçbir canlının ürün ve faaliyetlerimizden kaynaklı olarak olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamak.

Doğuş Otomotiv 2010 yılında yenilediği çevresel sorumluluk politikası doğrultusunda 2017 yılında öncelikli başlıklarını yeniden düzenlemiştir. 

Doğuş Otomotiv, çevresel sorumluluk politikası ve bu politikaya bağlı hedefleri Yönetim Kurulu’na bağlı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından izlenmekte ve yönetilmektedir.

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektörünün satış ve servis segmentinde faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik alanında dünyada ve Türkiye’de ilk kez öncelikli odak alan çalışması yaparak, küresel standartları kullanarak Sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirkettir. Bu nedenle sektörümüze özgü çevresel öncelikleri belirlemek, bu konuda rol model olmak, sürdürülebilirliğe doğru sektörümüzün stratejik adımlarını tespit etmek de Doğuş Otomotiv olarak gerçekleştirdiğimiz ilkler arasında yer almıştır.

Şirketimizin iş yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri beş ana başlık altında toplanmıştır:

1

Doğuş Otomotiv yaşam döngüsünü tümüyle çevre yönetim sistemlerine entegre etmiş ve yaşam döngüsü analizi yaparak tüm çevresel etki değerlendirmeleri yapılmış çevre dostu ürünlerin ithalatını gerçekleştirmekte, satış ve servis hizmetlerini de OEM’ler tarafından titizlikle denetlenen süreçler doğrultusunda vermektedir.

Her yıl geliştirdiğimiz çevre yönetim sistemimizle birlikte Şirketimizin yanı sıra değer zincirimizde yer alan İştiraklerimizin, Yetkili Satıcı ve Servislerimizin ve sorumluluğunu üstlendiğimiz tedarikçilerimizin de çevresel sorumluluk bilincini arttırmak için çalışıyoruz.

Doğuş Otomotiv’de çevre politikası ve bağlı konular Çevre Uzmanımız tarafından izlenmekte ve Sürdürülebilirlik Konseyi ile koordineli olarak veri toplama, iyileştirme ve planlama çalışmaları yürütülmektedir.

Gerek markalarımızın çevresel sorumluluk çalışmaları gerekse Yetkili Satıcı ve Servislerimizde yaratmaya çalıştığımız çevre bilinciyle çevresel etkimizi minimuma indirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


 

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği şirketimizde en öncelikli konular arasında ele alınmaktadır. Çalışan sağlığı ve güvenliği şirketimizin faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmesi için de kritik rol oynamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızın temelini ise “Önce Güvenlik” ilkesi oluşturmaktadır. Çalışanlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapmak, gereksinim duyulan eğitimleri düzenli ve devamlı olarak sağlamak, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak “Çalışanlar ve İş Ortamı Politikamızın” da önemli bir ilkesidir ve iş sürekliliğinin sağlanması için önemli bir unsurdur.
Doğuş Otomotiv’in tüm politikalarında olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nda da paydaş katılımı anlayışı önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğiyle ilgili dünyadaki iyi uygulamaları takip etmek, çalışanlarımızın görüşlerine başvurarak iyileştirme çalışmaları yürütmek ve tüm süreçlerde “yanıt verebilir” olmak politikamızın ana eksenini oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında risklerimizi öngörmek, en çok tercih edilen şirket olmak ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak için öncelikli olarak ele aldığımız İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konular aşağıdaki prensipler doğrultusunda yönetilmektedir:

• Faaliyetlerimizin her aşamasında iş sağlığı ve güvenliği unsurlarını öncelikli olarak ele alır ve risk yönetimi bakış açısıyla yönetiriz.
• İşimizin her aşamasında sağlık ve güvenlikle ilgili yasa ve yönetmeliklere, sosyal normlara, genel kabul gören iş dünyası uygulamalarına ve güvenlik standartlarına her koşulda uyum sağlarız.
• Çalışanlarımızın da doğrudan içinde yer aldığı sistem ve süreçler doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları hayata geçiririz.
• Tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlere tam uyum sağlayarak iş kaynaklı kaza ve kayıp gün oranlarının sıfırlanması, iş ve meslek kaynaklı hastalıkların azaltılmasıyla ilgili azami dikkat sarf etmeleri için gerekli tüm operasyonel desteği veririz.
• Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini garanti altına almak amacıyla düzenli eğitimler verilmesi, kalite süreçlerinin izlenmesi, olası kaza raporlarının açık iletişimle paylaşılması, örnekleme, tatbikat çalışmalarıyla bilgi alışverişinde bulunulması konularını tüm süreçlerimiz gibi titizlikle yönetiriz.
• İşimizdeki ve sektördeki operasyonel değişikliklere uyum sağlamak, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda süreçlerimizin gelişmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı düzenli olarak gözden geçirir ve gerekli durumlarda değişikliklerin yapılmasını sağlarız.
• Doğuş Otomotiv’in tedarikçileri, iş ortakları ve müşterileri de dahil olmak üzere ilgili paydaşlarımızın da bu politikanın tüm unsurlarına titizlikle uyumunu sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme ve uyarı mekanizmalarını çalıştırırız.
Doğuş Otomotiv’in İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının uygulanmasından İdari İşler Departmanı sorumlu olup İnsan Kaynakları Ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü İcra Kurulu Üyesi olarak İcra Kurulu’nda yer almaktadır.
Doğuş Otomotiv İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili verilerini her yıl Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında şeffaf bir biçimde kamuyla paylaşmaktadır.

 

Eğitim ve Öğrenme Yönetim Yaklaşımı


Doğuş Otomotiv çalışanlarının hem mesleki hem de kişisel ve sosyal gelişimlerine destek vermeyi insan kaynakları politikasının bir parçası olarak kabul etmektedir. Bu amaçla sadece Şirketin öncelikleri değil, çalışanların da beklentileri doğrultusunda bir eğitim ve öğrenme politikası uygulamaktadır. Bu beklenti ve talepleri düzenli olarak sorgulayarak eğitim modellerini geliştirmektedir.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

 

  • Şirketimize ait ve hem de iş süreçlerimiz kapsamında paydaşlarımız tarafından bizimle paylaşılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak,
  • Bilgi varlıklar üzerindeki muhtemel riskleri tanımlamak, değerlendirmek, ortadan kaldırmak ve sürekli iyileştirmek,
  • ‘’Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik’’ ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmek ve süreç performanslarını ölçmek,
  • Kapsam dahilindeki tüm süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmek,
  • Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmek, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almak,
  • Bilgi güvenliği bilincini sağlamak arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamak,
  • Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, Yönetim Sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara uyum sağlamak.