ETKİ ALANI VE ÖNCELİKLİLİK İLKESİ

Doğuş Otomotiv, 2009 yılında gerçekleştirdiği ilk öncelikli odak alan çalışmasının ardından 2017 yılına kadar bu alanlarda performanslarını raporlamayı sürdürmüştür. Geçen yıllar boyunca hem paydaş beklentileri büyük değişiklik göstermiş, hem de raporlama standardı olarak kullanılan GRI Küresel Raporlama Standardı üç kez geliştirilmiş ve yenilenmiştir. Aynı zamanda Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi resmen kurulmuş ve kamuya beyan edilmiş, şirket içinde sürdürülebilirlikle ilgili alanlar doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlanmaya başlanmış ve Türkiye’de de çeşitli yasa ve yönetmelikler değişime uğramıştır. Bu kapsamda Aralık 2017 yılında yapılan bir dizi çalışmayla Doğuş Otomotiv’in 2025 hedefleriyle örtüşen yeni öncelikli alanlar belirlenmiştir. 2018 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu bu alanları kapsayan ilk rapordur.

Doğuş Otomotiv etki alanları ve öncelikli odak alanların belirlenmesinde aşağıdaki yaklaşım ve analiz yöntemleri kullanılmıştır:

  1. Sektör analizleri, global değişimler, yasa ve yönetmelikler, markalarımızın ve departmanlarımız tarafından düzenli olarak yapılan paydaş görüşlerini sorgulayan anketlerin sonuçları, kurum içi ilke ve hedefler, birimlerin strateji ve hedefleriyle birlikte Doğuş Otomotiv 2025 stratejilerinin tamamı dikkate alınarak temel ana alanlar ve başlıklar belirlenmiştir. Bu başlıklar ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanları doğrultusunda değerlendirilmiştir.
  2. Raporlama standardı olarak kullanılan GRI Standards’ın güncellediği, özellikle etki alanı değerlendirmesi ve önceliklilik ilkesi başlıklarında öne çıkardığı konular dikkate alınmış, uzman görüşleri alınarak çalışmaya dahil edilmiştir.
  3. 27 Aralık 2017 tarihinde üst yönetimin de katıldığı, Doğuş Otomotiv’in tüm operasyonel birimlerinin yöneticileri, iştiraklerin temsilcilerinin bir araya geldiği ve bağımsız uzmanlar tarafından yönetilen bir Öncelikli Odak Alan Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda şirketin öncelikli olarak ele alacağı stratejik hedefleri doğrultusunda eldeki tüm veriler, sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanı analizleri, paydaş beklentileri AA1000SES metodolojisi kullanılarak değerlendirilmiş ve risk ve fırsatlar gözden geçirilmiştir.
  4. Etki alanı değerlendirmesinde şirketin yaşam döngüsü üzerinden her aşamanın gözden geçirilmesi yapılmış ve GRI Standards’ın tüm indikatörleri tek tek gözden geçirilerek çalıştay katılımcıları tarafından tartışılmıştır.
  5. Çalıştay sonuçları bağımsız bir kurum tarafından analiz edilerek raporlanmış ve önce Sürdürülebilirlik Konseyi, daha sonra Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi ve ardından da Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
  6. Sistematik biçimde kurgulanan öncelikli odak alanların belirlenmesi sürecinde Doğuş Otomotiv’in kilit paydaşı Volkswagen AG’nin 2025 sürdürülebilirlik stratejisi sonuçları da değerlendirilmiş ve odak alanlar belirlenirken uygunluğu risk ve fırsatlar açısından değerlendirilmiştir.

 

Doğuş Otomotiv öncelikli alanlarını paydaş beklentilerine ve standartlara uygun biçimde etki alanını dikkate alarak değerlendirmekle birlikte öncelikli olarak kabul edilen başlıklarda ayrı bir önceliklilik çalışması yapmamıştır. Sürdürülebilir Kalkınma’nın temel hedeflerinden birisi de risk ve fırsat barındıran tüm öncelikli alanlara eşit derecede önem vererek şirketimizi ve değer zincirimizi geleceğe taşırken kalkınmanın da bir parçası olmaktır.

grafik