Denetimden Sorumlu Komite

 

KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI

  •  Komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Biri başkan en az iki üyeden oluşturulur ve yetkilendirilir.
  • Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.
  •  Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir.
  •  Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.