SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

EKONOMİK KALKINMA POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv’in ve tüm paydaşlarımızın ekonomik refahını sürdürebilmek için aşağıdaki politikayı uygularız:

 • Yalın yönetim, bütçe yönetimi, verimlilik tabloları gibi sistemleri uygulayarak, kaynaklarımızı verimli kullanırız.
 • Ekonomik dalgalanmaları ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder ve bu riskleri yönetebilmek (minimize edebilmek) için bütçe ve risk yönetimi çerçevesinde OEM ile gerekli anlaşmaları yapar, finansal önlemleri alır ve pazar koşullarına göre güncelleriz.
 • İklim değişikliğini ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder, tüm paydaşlarımızı bu konuyla ilgili bilinçlendirmeyi hedefleriz.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli standartları belirler, ölçer, gelişimi için gerekli katkıda bulunur ve denetleriz.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimiz aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel istihdama azami katkı sağlarız.
 • Tüm tedarikçilerimize eşit fırsatlar tanırız.
 • En önemli tedarikçilerimizden OEM’lerin hayata geçirdiği küresel standart ve politikaları benimser ve uygularız. OEM’lerin küresel mevcut durumunu gözetip, koşullara göre hareket planı hazırlarız.

Doğuş Otomotiv’in ekonomik sorumluluk performansının temel göstergelerinden birisi de kilit paydaşları için yarattığı ekonomik değerdir.

 

PİYASA VARLIĞI POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv, faaliyette bulunduğu bölgede ekonomik kalkınmada öncülük üstlenen şirketlerden biri olarak, yerel istihdamı arttırmayı, çalışanlarının ekonomik olarak güçlenmesini desteklemeyi ve yerel ekonominin canlanmasına tedarik zinciri yoluyla katkı sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda yıl içinde yapılan yeni yatırımlar vasıtasıyla da yerel istihdama katkı sağlamayı sürdürmüştür.

Doğuş Otomotiv, “eşit işe, eşit haklar” ilkesi doğrultusunda yürüttüğü insan kaynakları politikası kapsamında çalışanların ücretlerini belirlerken ayrımcılık yapmaz. Doğuş Otomotiv Etik Kodu’nda konuyla ilgili tam ve açık politikamız kamuya beyan edilmiştir.

Doğuş Otomotiv İstanbul Şekerpınar Merkez Yerleşkesi, Şirketimizin operasyonlarının en yoğun şekilde yürütüldüğü faaliyet bölgesidir. Coğrafi olarak İstanbul dışında konuşlanmış olsa da İstanbul’a lojistik yakınlığı, Marmara Bölgesi’nin kontrol noktalarından birisi olması nedeniyle Şirketimiz için merkez üs görevi üstlenmektedir. İdari yapının ve lojistik operasyonların tümünü barındıran Şekerpınar Yerleşkesi’nde istihdam politikaları bölgeye yakın yerlerden istihdam sağlamaya yöneliktir. Ancak İstanbul merkezli yerleşimi olan çalışanlarımız da yerel istihdam kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Şekerpınar yerleşkesinde çalışan çalışanlarımızın tamamı yerel istihdam politikalarına uygun olarak işe alınmıştır.

Doğuş Otomotiv 2014 yılında İstanbul Kavacık’ta “Değer ve İlgi Merkezi (DİM)” adı altında müşteri şikâyet ve dileklerini dinlemek, yol yardımı hizmetini koordine etmek, müşteri anketleri düzenlemek gibi faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir merkezin yatırımını yapmıştır. Müşterilerimize aralıksız 24 saat hizmet veren DİM bünyesinde yapılan işe alımlar da yerel istihdam politikalarına uygundur.

Doğuş Otomotiv’de çalışanların ücretleri, bölgesel karşılaştırma çalışmaları da yapılarak sektörün dengeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Doğuş Otomotiv çalışanlarının ücretleri yasal sınırların ve sektör ortalamalarının genel olarak üzerinde yer almaktadır.

 

DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv’in operasyonlarının sürdüğü bölgelerde toplum üzerinde doğrudan bir ekonomik etkisi bulunmaktadır. Yerel istihdama katkı sağlamanın yanında, Doğuş Otomotiv aynı zamanda faaliyetlerini sürdürmek için satın aldığı ürün ve hizmetlerin yerel şirketler tarafından sağlanan ürün ve hizmetler olmasına da büyük önem vermektedir. Aynı zamanda sürekli gelişen ve büyüyen Yetkili Satıcı ve Servis ağıyla birlikte Türkiye’nin her bölgesinde kalkınmanın yeni bölgesel istihdam yaratmanın destekleyicilerinden birisi olmaya da devam etmektedir.

Doğuş Otomotiv aynı zamanda topluma, iş dünyasının gelişimine, ekonominin kalkınmasına, sektörün sorunlarına çözüm bulunmasına katkı sağlayan pek çok inisiyatif ve girişimin destekçisi olarak işbirliği platformlarının da aktif bir oyuncusudur.

Doğuş Otomotiv, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte büyük bir tedarik ve ekonomik zincirin parçasıdır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv, çevre politikasını Su, Atık, Enerji, Lojistik ve Çevre Dostu Ürünler olmak üzere beş ana başlık altında toplamıştır. Doğuş Otomotiv,

 • Yönetim ve operasyon kararlarında çevresel etkilerini göz önünde bulundurur; operasyonlarından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt eder.
 • Yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, doğayı koruma ve kaynakları kullanma konusunda topluma karşı sorumludur.
 • Çevreyle ilgili aynı bilinç düzeyini çalışanlarında, çalışanlarının ailelerinde ve işbirliği yaptığı şirketlerde de yaratmak için çalışır.
 • Çevresel etkilerini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri kurmayı hedefler.
 • Distribütörlüğünü yaptığı markaların yüksek standartlardaki çevre dostu ürünlerinin daha iyi tanıtılması, anlaşılması ve satışı için değer zinciri içinde işbirlikleri yapar ve farkındalık sağlar.
 • Çevre politikasını düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gerekli görülen durumlarda bu politikaya bağlı yeni amaç ve hedefler ortaya koymayı taahhüt eder.

Doğuş Otomotiv 2010 yılında yenilediği çevresel sorumluluk politikası doğrultusunda 2017 yılında öncelikli başlıklarını yeniden düzenlemiştir.  

Doğuş Otomotiv, çevresel sorumluluk politikası ve bu politikaya bağlı hedefleri Yönetim Kurulu’na bağlı Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından izlenmekte ve yönetilmektedir.

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektörünün satış ve servis segmentinde faaliyet gösteren bir şirkettir. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik alanında dünyada ve Türkiye’de ilk kez öncelikli odak alan çalışması yaparak, küresel standartları kullanarak Sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirkettir. Bu nedenle sektörümüze özgü çevresel öncelikleri belirlemek, bu konuda rol model olmak, sürdürülebilirliğe doğru sektörümüzün stratejik adımlarını tespit etmek de Doğuş Otomotiv olarak gerçekleştirdiğimiz ilkler arasında yer almıştır.

Şirketimizin iş yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri beş ana başlık altında toplanmıştır:

Doğuş Otomotiv yaşam döngüsünü tümüyle çevre yönetim sistemlerine entegre etmiş ve yaşam döngüsü analizi yaparak tüm çevresel etki değerlendirmeleri yapılmış çevre dostu ürünlerin ithalatını gerçekleştirmekte, satış ve servis hizmetlerini de OEM’ler tarafından titizlikle denetlenen süreçler doğrultusunda vermektedir.

Her yıl geliştirdiğimiz çevre yönetim sistemimizle birlikte Şirketimizin yanı sıra değer zincirimizde yer alan İştiraklerimizin, Yetkili Satıcı ve Servislerimizin ve sorumluluğunu üstlendiğimiz tedarikçilerimizin de çevresel sorumluluk bilincini arttırmak için çalışıyoruz.

Doğuş Otomotiv’de çevre politikası ve bağlı konular Çevre Uzmanımız tarafından izlenmekte ve Sürdürülebilirlik Konseyi ile koordineli olarak veri toplama, iyileştirme ve planlama çalışmaları yürütülmektedir.

Gerek markalarımızın çevresel sorumluluk çalışmaları gerekse Yetkili Satıcı ve Servislerimizde yaratmaya çalıştığımız çevre bilinciyle çevresel etkimizi minimuma indirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv olarak faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerjiyi daha verimli kullanmak ve bu sürecin izlenmesini, iyileştirilme yöntemlerinin geliştirilmesini ve yönetilmesini sağlamak; enerji kaynaklarının kullanımını azaltarak operasyonel verimliliği arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Doğuş Otomotiv enerji ihtiyacını bir Doğuş Holding iştiraki olan Doğuş Enerji’den karşılamaktadır. Doğuş Enerji, yenilenebilir kaynaklardan yararlanarak enerji üretimi yapan bir şirkettir. 

Doğuş Otomotiv sürekli büyüme odaklı ve satış ve servis hizmeti veren bir şirket olarak artan enerji ihtiyacını kontrol altında tutmak amacıyla çalışan başına enerji tüketimi faktörü üzerinden raporlama yapmaktadır.

SU TÜKETİMİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv 2010 yılında gerçekleştirdiği öncelikli odak alan çalışmasının sonuçlarına göre su tüketimini azaltmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Hayata geçirilen uygulamalar aşağıdaki stratejiyle yönetilmiştir:

 • Ölçme: Özellikle araç yıkamadan kaynaklanan su tüketimi verilerine ulaşabilmek amacıyla ayrı su sayacı kullanımına başlanması
 • Farkındalık: Çalışanların su tüketiminin azaltılmasıyla ilgili bilgilendirilmesi ve suyun verimli kullanımıyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

EMİSYON YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv tüm operasyonlarını yönetirken risk değerlendirmeleri yapmakta ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymaktadır. Tüketilen enerji (elektrik, doğalgaz ve yakıt), kâğıt kullanımı ve atıklar nedeniyle Doğuş Otomotiv faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon salınımları 2010 yılından beri hesaplanmaktadır. Her yıl kapsamı genişletilen emisyon hesaplamalarıyla ilgili çalışmalar sürmektedir. Satılan araç başına salınan emisyon miktarı da her yıl Sürdürülebilirlik raporu kapsamında yayınlanmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv, çevre yönetim sistemini geliştirmek amacıyla her geçen yıl daha fazla veriye ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları düzenli olarak ölçümleyen Doğuş Otomotiv, yasal gerekliliklerin ötesine geçip çevresel etkisini minimuma indirmek için çalışmakta, geri dönüşüm stratejisini hayata geçirmek için çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

ÜRÜN VE HİZMETLERİN ÇEVRESEL ETKİSİ POLİTİKASI

Doğuş Otomotiv, çevreye duyarlı ürünler üretmek konusunda dünya lideri markaların distribütörlüğünü yapmaktadır. Bu kapsamda her geçen yıl OEM’lerimizin sağladığı teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerden kaynaklanan emisyon oranları azalmaktadır. Teknik servis hizmetlerimiz de distribütörlük anlaşmamız bulunan markaların standartları dahilinde verilmekte ve yıl içinde düzenli yapılan denetimlerle kontrol edilmektedir.

Bununla birlikte Doğuş Otomotiv’in sağladığı hizmetlerden kaynaklanan çevresel etkisi değerlendirilmekte ve titizlikle yönetilmektedir. Doğuş Otomotiv her yıl düzenli olarak bu kapsamdaki verilerini Sürdürülebilirlik Raporuyla kamuoyuyla paylaşmakta, hedefler belirlemekte ve çevresel etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir.

LOJİSTİK OPERASYONLARIN ÇEVRESEL ETKİSİNİ YÖNETME POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv’in ana faaliyet alanı distribütörlüktür. Lojistik faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonlarımızı azaltmak, çevreye olan olumsuz etkimizi azaltmak amacıyla yedek parça dağıtımından, lojistik kafes ihracatına, araç dağıtımlarından ithalat lojistiğine kadar pek çok operasyon alanında yıl içinde çeşitli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Doğuş Otomotiv faaliyetlerinin çevresel yaşam döngüsü içinde diğer alanlarda olduğu gibi lojistik operasyonlarında da çevresel etkisini azaltmayı taahhüt etmektedir.

 

Tedarikçilerimizde Çevresel Sorumluluk Yönetim Yaklaşımı

Tedarikçi sözleşmelerinin tümünde tedarikçinin faaliyetlerini yürütürken çevresel sorumlulukla hareket etmesi beklenmektedir. Tedarikçi denetimlerimizde şirketin çevresel etkilerini yönetip yönetmediği de denetlenmektedir. Yıl içinde tedarikçilerimiz denetlenmektedir.

ÇALIŞANLAR ve İYİ İŞ ORTAMI POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv;

 • İşe alım süreçlerinde şeffaf ve izlenebilir olmak için ölçülebilir işe alım araçları kullanır. İlgili departman yöneticisi ile birlikte değerlendirme yaparak görev tanımına uygun yetkinlikte çalışanları işe alır.
 • İnsan Kaynakları politikasında çalışan sadakatini yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak amaçtır. Bunun için, paydaş - öncelik analizi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapılır ve sonuçlara göre iyileştirme programları hayata geçirilir.
 • Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının izlenebilir ve hesapverebilir olması için gereken programları uygular.
 • Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı olarak hayata geçirilir.
 • Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler belirler.
 • Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri izler ve verileri takip eder.
 • Çalışanlarıyla diyaloğu önemser, onların beklentilerini düzenli olarak sorgular ve açık kapı politikası uygular.
 • Yerel ve uluslararası platformlarda “En Fazla Çalışılmak İstenen Şirket, En iyi İşveren” hedeflerine ulaşmak için kilit performans göstergeleri belirler.

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv, Etik Kodu ile Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası doğrultusunda çalışanları arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda izin vermez ve bu konudaki tüm süreçleri titizlikle izler ve yönetir.

Doğuş Otomotiv İş’te Eşitlik Platformu’nun üyelerinden biri olarak kadın istihdamının arttırılması ve kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasıyla ilgili olarak sadece Şirket içinde değil, ulusal boyutta da katkı sağlamaktadır.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET POLİTİKAMIZ

Doğru ücret yönetim sisteminin her pozisyon için iş değerleme metodu kullanarak ‘eşit işe eşit ücret’ olduğuna inanan Doğuş Otomotiv, bölgesel ve sektörel analizlerle ücret sistemini desteklemekte, piyasa ile uyumlu, rekabetçi bir sistem oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Doğuş Otomotiv’in tüm süreçlerinde olduğu gibi ücretlendirme süreçlerinde de eşitlik ilkesi ön koşul olarak kabul edilmektedir.

Tedarikçilerin İşgücü Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv 2014 yılında tedarikçi denetimlerinde Sürdürülebilirlikle ilgili alanları da denetim kriterleri arasına eklemiştir. Tedarikçilerimizin çalışanlarının yasal ve sosyal haklarının sağlanması da bu kriterler arasında yer almaktadır.

 

İşgücü/Yönetim İlişkileri Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’in birincil derecede önemli kilit paydaşı çalışanlarıdır. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto’da çalışanların hem kendi içlerinde hem de yöneticiler ve üst yönetim ile bir araya geldiği farklı diyalog platformları bulunmaktadır. Bu platformların tamamı çalışanlarımızın görüş ve önerilerini doğrudan üst yönetime iletebilmelerini ve Şirketle ilgili bilgileri, hedef ve stratejileri üst yönetimden alarak bilgilenmelerini sağlamaktadır. Şirketimizde faaliyetlerimizle ilgili değişiklikleri, strateji ve hedefleri öncelikli olarak çalışanlarımızla paylaşmak iç iletişim stratejilerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca Doğuş Otomotiv intranet sistemi bu tür duyurular için aktif olarak kullanılmaktadır. Doğuş Otomotiv’de yasal ihbar sürelerine uyulmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Eğitim ve Öğrenme Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv çalışanlarının hem mesleki hem de kişisel ve sosyal gelişimlerine destek vermeyi insan kaynakları politikasının bir parçası olarak kabul etmektedir. Bu amaçla sadece Şirketin öncelikleri değil, çalışanların da beklentileri doğrultusunda bir eğitim ve öğrenme politikası uygulamaktadır. Bu beklenti ve talepleri düzenli olarak sorgulayarak eğitim modellerini geliştirmektedir.

PERFORMANS YÖNETİMİ POLİTİKASI

Performans Yönetim Sistemi, hedef giriş dönemi, hedef revizyon dönemi ve performans değerlendirme dönemi olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır. Tüm çalışanların performans sürecinin takibi ve koordinasyonu İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılmaktadır. Performans çıktıları üzerinden ücret ve prim sisteminin yönetimi sağlanmaktadır.

Çalışanların eğitim ve rotasyon talepleri D-İnsan performans sistemi üzerinden alınarak, eğitim ve rotasyon planlamaları yapılmaktadır. Performans değerlendirme dönemi sonrasında marka/departman bazında müdür, direktör ve genel müdürlerle kendilerine bağlı çalışanların genel performans durumu üzerinden kariyer ve yedekleme planları yapılmaktadır. Şirket içi atama ve görev değişikliklerinde bu planlar üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca unvan bazında zorunlu ve seçmeli eğitimler belirlenmiş ve çalışanların bu eğitimlere katılımı sağlanmıştır.

 

İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv,

 • İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırır.
 • Etik İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır ve tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının da bu ilkelere ve Doğuş Otomotiv İnsan Hakları politikasına uygun davranmasını bekler.
 • İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, iş ortaklarının da uymasını talep eder.
 • Faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetir ve hak ihlallerine karşı önlemlerini alır, ilgili riskleri yönetir.

Yatırımlarda İnsan Hakları Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv tüm faaliyetlerinde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı, tüm faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemeyi taahhüt etmektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 1 ve 2. maddeleri nedeniyle bu konudaki taahhüdünü açık biçimde beyan etmiştir.

 

 

Ayrımcılığın Önlenmesi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv için “çeşitlilik” kavramı; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer sosyal paydaşların dinsel, yapısal, kültürel farklılıklarını kabul etmek, bu farklılıklara değer vermektir.

Doğuş Otomotiv çeşitliliğe önem verirken aynı zamanda bu unsurun kurumsal bir zenginlik olduğuna da inanmaktadır.

Doğuş Otomotiv, farklı kültür ve kökenlerden olsalar da, kendisini yaptığı işe adayan ve yüksek donanımlı tüm adaylar için en fazla tercih edilen; çalışanlarını geliştiren ve haklarını koruyan bir işveren olmayı taahhüt etmektedir.

Doğuş Otomotiv, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da yasal düzenlemelerle korunan diğer sosyal statülerden bağımsız bir “Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası” uygulamaktadır. Şirketimiz bu konuda kendi politikalarına uyan etkinliklere katılır, sponsorlukları üstlenir, kurum ve kuruluşlara üye olur ve ancak bu anlayışa sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermemektedir. Yetkili Servislerimizin eleman alımı taleplerinin gerçekleştirilmesi aşamasında Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticileri bilgilendirilmekte ve destek verilmektedir. Tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde bu konu güvence altına alınmakta ve yıllık denetimlerde göz önünde bulundurulmaktadır.

Zorla ve Cebren Çalıştırma Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve cebren çalıştırmaya izin vermemektedir. Söz konusu durum Doğuş Otomotiv’in tedarikçileri ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için de geçerlidir. Tedarikçi denetimlerimiz konuyla ilgili içeriğe sahiptir.

Şirketimizde her çalışan işe başladığı gün itibariyle sigortalanmaktadır. Bu husus gerek iç, gerekse dış denetimlerle kontrol edilmektedir. Bununla birlikte her çalışandan yasa gereği her yıl Ocak ayında gerektiği durumlarda mesai yapacağına dair bilgilendirme yapılmakta ve onay alınmaktadır. Doğuş Otomotiv aynı zamanda etki alanı içinde yer alan Yetkili Satıcı ve Servisler ile tedarikçilerinde de aynı hassasiyetin gösterilmesini beklemekte ve gerekli denetimleri yapmaktadır.

Güvenlik Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’in faaliyet gösterdiği bölgelerde güvenlik hizmeti üçüncü parti şirketlerden tedarik edilmektedir. Tüm tedarikçilerimizle olduğu gibi, güvenlik hizmeti sağlayan tedarikçimizle de Doğuş Otomotiv ilke ve politikaları bir protokol kapsamında paylaşılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Yerel Halkın Hakları Yönetim Yaklaşımı

Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan yerel toplumun tüm haklarına saygı gösteren Doğuş Otomotiv “sosyal onay” olarak adlandırılan iş yapma biçimine özellikle büyük önem vermektedir.

Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv 2014 yılından başlayarak tedarikçi denetimlerine insan hakları da dahil olmak üzere sosyal, çevresel ve etik unsurları da içeren maddeler eklemiştir.
 

TOPLUMSAL KATILIM POLİTİKAMIZ

Doğuş Otomotiv,

 • Trafikte güvenliğin önemini ve insan hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip olması ve bu özelliklerini kullanım süreleri boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder.
 • Çalışanları, trafikte güvenliğin önemiyle ilgili örnek olur ve sorumlu davranır.
 • Sattığı ürünlerin müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda olduğunu taahhüt eder.
 • Sattığı ürünlerin kullanım ömrü boyunca bu standartlarını muhafaza etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda bakım ve onarım hizmetleri sunmakla yükümlüdür.
 • Trafikte güvenlik konusunda sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir.
 • Etik ilkeleri anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu katılımla desteklenmiştir. Üst yönetim tarafından onaylıdır ve kurumsal yönetişim ilkelerimizin ana unsurlarından biridir.
 • Etik ilkelerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür.
 • Hile ve suistimal gibi etik olmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu konuda bilinçlenmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici mekanizmaları kurmak için çalışmaları başlatır ve hedefler koyar.

 

Yerel Halk Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, güvenli, insancıl ve etik çalışma koşulları altında hizmetlerini sürdürmektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü bölgede yaşayan toplumun haklarına da aynı şekilde saygılıdır. Şirketimizin çevresel ve sosyal sorumluluk politikaları doğrudan içinde yaşadığı toplumun refahı, kalkınması ve gelişimi için gerekli ilkeleri içermektedir. Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakta, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumun Doğuş Otomotiv’den sosyal, çevresel, ekonomik ve etik beklentileri yıl içinde çeşitli algı araştırmaları ve anketler aracılığıyla sorgulanmakta ve bu beklentiler kurumsal stratejilerimize entegre edilmektedir.

Doğuş Otomotiv’in çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi faaliyeti bulunmamaktadır.

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’in Etik Kodu ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda belirtildiği gibi Doğuş Otomotiv’de yasal olarak suç teşkil eden rüşvet ya da komisyon teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden, Doğuş Otomotiv rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel borç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır.

Rekabete Aykırı Davranış Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv rekabete aykırı davranışları, tröstleşme veya tekelcilik uygulamalarının düzenlenmesini sağlayan tüm yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymaktadır.

Uyumluluk Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv için operasyonlarını yürütürken faaliyette bulunduğu ülkenin tüm yasa ve yönetmeliklerine koşulsuz uyum esastır

ÜRÜN VE HİZMET SORUMLULUĞU POLİTİKASI

Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan sosyal ve çevresel etkilerini izler, tüm sosyal paydaşlarına ve ekolojik çevreye karşı sorumluluğunun farkındadır. Doğuş Otomotiv Ürün ve Hizmet Sorumluluğu çerçevesinde aşağıdaki politikayı benimser ve uygular:

 • Müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetir, denetler ve sürekli geliştirir.
 • Ürün ve hizmetleri nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarının eğitimi ve doğru bilgilendirilmesi için uluslararası standartları uygular.
 • Beklentilerin üzerinde hizmet verebilmek için doğru donanım seçimi, uygun fiyat, doğru lansman, Yetkili Satıcı ve Servislerin eğitimleri ve müşterilerin doğru bilgilendirilmesi üzerine odaklanır.
 • Hizmet standartlarını sürekli denetler, gelişmesi gereken konularla ilgili özel aksiyonlar alarak, müşteri memnuniyetinde en yüksek standartlara ulaşmayı hedefler.
 • Sorumlu iletişim ilkelerini benimser, yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, temsil ettiği markaların değerleri ve beklentilerine uygun biçimde OEM standartlarını gözetir.

 

MÜŞTERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin lider otomotiv distribütörü ve servis hizmetleri sağlayan şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumlulukla müşterilerine en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Müşterilerimizin sağlık ve güvenliği operasyonlarımızın tüm yaşam döngüsü içinde birinci önceliğimizdir. Distribütörlüğünü yaptığımız dünyanın lider otomotiv üreticilerinin üretimin her aşamasında gerçekleştirdiği kalite kontrol ve müşteri güvenliği konusundaki hassasiyeti Doğuş Otomotiv olarak Şirketimiz için de üstün hizmet anlayışıyla faaliyetlerini düzenleme sorumluluğu getirmektedir. Doğuş Otomotiv’in ‘beklentilerin üzerinde hizmet’ anlayışı bu sorumluluğun en önemli yansımasıdır.

Müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerimiz doğrultusunda müşterilerimizin Doğuş Otomotiv’den sağladıkları ürün ve hizmetlerden memnun kalmaları, tüm öneri ve şikâyetlerini doğrudan Şirketimize ulaştırabilmeleri, gerekli destekleri alabilmeleri amacıyla tüm süreçlerimiz her yıl yeniden gözden geçirilerek gerekli görülen iyileştirmeler sağlanmaktadır.

Ürün ve Hizmet Etiketleme (Bilgilendirme) Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, uluslararası standartlarda kalite kontrol süreçlerine sahip markaların distribütörlüğünü ve servis hizmetini yürütmektedir. Ürün ve hizmetleri hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi konusunda da yine üretici firma standartlarına uygun süreçler yönetilmektedir. Tüm ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesiyle ilgili dokümanlar sağlanmaktadır.

Pazarlama İletişimi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv reklam, sponsorluk ve tanıtım faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm pazarlama iletişimiyle ilgili faaliyetlerinde yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamaktadır.