Kâr Dağıtımı

Kar Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kar dağıtımı politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme’nin “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 24. maddesi, “Karın Dağıtım Zamanı ve Şekli, Temettü Avansı” başlıklı 25. maddesi ve “Yedek Akçe” başlıklı 26. Maddelerinde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir. Şirketimiz kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımı; Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan ilkeleri

dikkate alınarak hazırlanan teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Buna göre pay sahiplerine yapılacak olan;

a) Kâr Payı Dağıtım Oranı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oran ve miktar saklı kalmak kaydıyla, sektörel ve ülke ekonomik şartlarında şirket faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesap edilmiş dağıtılabilir karın asgari %50’si dağıtılır. Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonrası farklı bir oran veya tutar Genel Kurula sunulabilir.

b) Kâr Payının Ödeme Şekli:

Dağıtılmasına karar verilen kar payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak yapılır.

c) Kâr Payının Ödeme Zamanı:

Dağıtım tarihi; Genel Kurul sonrasında, mevzuatla düzenlenen tarih esas alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

d) Kâr Payı Avansı:

Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtma yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu’nca, verildiği yılla ve aldığı yetkiyle sınırlı olarak, fakat ülke ekonomisinin ve sektörün durumu dikkate alınarak kar payı avansı dağıtılması olanaklıdır.