Risk Yönetimi

Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma profilini yönetmek ve ku­rumsal hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlamak amacıyla oluşturulan Ku­rumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen, stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan etkin bir yapıya sahiptir. Güncellenen iş hedefleri, yeni düzenlemeler ve pay sahiplerinin talepleri gibi tetikleyici nedenler de gerçekçi risk yönetimini desteklemektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dola­yısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçiren Komite, her iki ayda bir Yönetim Kurulu’na durum değerlendirme raporları sunar ve raporları denetçiyle paylaşır.

Olasılık, muhtemel etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik, uyum ve dış çevre riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük ve ilgili genel müdürlükler tarafından izlenen risklerin konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafın­dan ayrıca bilgilendirilmektedir.

 

Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv Risk Yönetimi yaklaşımı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda oluşturulmuştur:

  • Şirketin kurumsal stratejisinin risk yönetimiyle uyumlu olmasını sağlamak,

  • Şirketin kurumsal risklerle ilgili vizyonunu sosyal, çevresel, ekonomik ve etik riskleri de içerecek şekilde genişletecek karar alma süreçleri oluşturmak,

  • Stratejik ve kapsamlı risk bakış açısına sahip kalite odaklı bir satın alma süreci yönetmek,

  • Ticari olarak yasal hüküm ve koşulların tüm taraflara eşit olarak uygulandığından emin olmak,

  • Kurumsal öngörü yeteneğini geliştirerek, hissedarların ve tüm paydaşların Şirkete olan güvenini sürekli arttırmak,

  • Uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tüm risklere dirençli yapılar oluşturmak ve doğru zamanda müdahale alışkanlığını desteklemek,

  • Fırsatlardan verimli ve proaktif biçimde yararlanılmasını sağlayacak bir risk yönetim modeli oluşturmak.