Kurumsal Yönetişim ve Uyum

 

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Doğuş Otomotiv Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanmasını ve Şirketimizin sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarına paralel şekilde, ilgili kurum ve paydaşlarımızın ihtiyacı olabilecek yönetim, danışmanlık ve koordinasyon çalışmalarını yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Şirketimizin sosyal, çevresel ve ekonomik konulardaki performanslarını izlemek, bu konuda hedefler belirlemek, riskin erken saptanması komitesiyle ortak çalışmalar yürüterek ve gerekli gördüğünde alt komiteler kurulmasını sağlayarak çalışmaların yönetim ve koordinasyonunu yürütmek de Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görevleri arasında yer almaktadır. Doğuş Otomotiv’de sosyal, çevresel ve ekonomik risklerin erken saptanması, bu risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, Şirketimizin faaliyetlerinin bu analizler doğrultusunda yönetilmesiyle ilgili tüm konular doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olan Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğu altındadır.

 

Doğuş Otomotiv’de doğrudan İcra Kurulu’na bağlı olarak görev yapan ve Şirketimizin strateji, politika ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla İcra Kurulu’na destek veren Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi aynı zamanda bu amaç ve hedeflerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini de değerlendirmekle yükümlüdür.

Bununla birlikte her yıl hem İcra Kurulu’na, hem de Yönetim Kurulu’na düzenli olarak Şirketimizin sosyal, çevresel, ekonomik ve etik konulardaki performansları ile ilgili raporlama yapılmaktadır. 2014 yılına kadar Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi görev ve sorumlulukları İcra Kurulu’na yüklenmiştir. 2014 sonu itibariyle Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmış, 2015 yılı başlarında tamamlanmıştır.

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kurulu’nun yıllık performans değerlendirmelerinde Şirketimizin sosyal, çevresel ve ekonomik performanslarının gelişimi, bu konularla ilgili risklerin yönetimi gibi konular da değerlendirilmektedir.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu, Şirketimizin risk yönetiminden ve bu risklerin etkili ve pro-aktif biçimde yönetilmesinden doğrudan sorumludur. Bu sorumluluk, ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanının, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesini de kapsamaktadır. Doğuş Otomotiv’in belirlediği sosyal, çevresel ve ekonomik odak alanlarda mevcut durumun tespit edilmesiyle ilgili süreçler, farklı kurumsal faaliyet alanlarında deneyimli üyelerden oluşan Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne delege edilmiştir. Faaliyetin kapsamına ve finansal değerlendirmelere bağlı olarak iç süreçlerin izlenmesi de bu komite tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, finans dışı risklerin değerlendirilmesini inceledikten ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağladıktan sonra Yönetim Kurulu’na raporlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun onayı alınmaktadır. Mevcut durum analizlerine kilit paydaşların konuyla ilgili görüş ve geri bildirimleri de dahil edilmektedir. Bu sunumlar en az yılda iki defa yapılmaktadır. Doğuş Otomotiv İcra Kurulu da çevresel ve sosyal etki alanıyla olduğu kadar bu etki alanlarıyla ilgili risk ve fırsatların değerlendirilmesinde süreci yakından takip etmektedir. Yönetim Kurulu’na sunulan analizler İcra Kurulu’nun öncelikleri açısından da değerlendirilmekte ve gerekli geri bildirimler sunuma eklenmektedir.

Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma profilini yönetmek ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlamak amacıyla oluşturulan Kurumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen, stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan etkin bir yapıya sahiptir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve sorumlulukları mevzuata uygun yerine getirilmekte ve Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, risk yönetim sistemlerinin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçiren Komite, her iki ayda bir Yönetim Kurulu’na durum değerlendirme raporları sunar ve raporları denetçi ile paylaşır.

Olasılık, muhtemel etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik, uyum sürdürülebilirlik ile dış çevre riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük ve ilgili genel müdürlükler tarafından izlenen risklerin konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca bilgilendirilmektedir.

Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik Raporu’nun içeriğinin onaylanması süreci Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetilmektedir. İcra Kurulu ya da herhangi bir yönetim kademesinin rapor içeriğiyle ilgili geri bildirimleri olduğu takdirde, bu geri bildirimlerin içeriklerinin Yönetim Kurulu ile paylaşılması ve değerlendirmelerinin takibi Komite’nin görevleri arasındadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esasları yazılı hale getirilmiş, Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsi­yonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır ve bu üyelerin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlenmiştir.

Şirketimiz, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticiye borç ve kredi vermemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırma­mış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin performans ölçümlemeleri profesyonel bir kuruluşun da desteğiyle ve objektif kriterler uygulanarak değerlendirilmiştir.