Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolay ulaşılabilir şekilde düzenli sağlanması hedeflenmiştir. Bilgilendirme politikamız, kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve müşterilerin bilgilendirilmesini kapsayacak şekilde sürdürülmekte ve koordine edilmektedir. Şirketimizin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aclan Acar veya kendisinin yetkilendireceği kişi veya kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirketimiz, ana ortaklarının yanında bireysel, kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün olarak ele almaktadır. Şirketimizde Kurumsal Yönetişim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin takibi ve Sermaye Piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanması ve gerekli koordinasyonun düzenlenmesi, bilgilendirme politikamızın temelleri arasındadır.

Şirketimizce  yatırımcı bilgilendirme toplantıları yapılmakta, bu toplantılarda yatırımcılarımıza sektörde pazarın gelişimi, şirketimizin pazardaki payı, satış adetleri ve satış gelirleri, dönemsel ve kümüle kâr/zarar bilgileri açıklanmaktadır. Bireysel ve kurumsal yatırımcılarımız ile hissedarlarımızın şirket faaliyetlerini yakından tanımaları açısından showroom ve lojistik merkezi ziyaretleri ile bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca şirketimizin önemli projeleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler, SPK mevzuatı çerçevesinde kitle iletişim araçları yoluyla yatırımcılarımızla paylaşılmaktadır. Toplantılarla ilgili her türlü bilgi ayrıca web sitemizde yayımlanmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı her yıl gerçekleştirilmekte ve hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülmektedir. Şirketin faaliyet raporları, yasal düzenlemelere uygun şekil ve içerikte gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. SPK mevzuatına ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış periyodik mali tablo ve raporlar İMKB'ye gönderilerek yayımlanmakta ve sonrasında web sitemizde paylaşıma açılmaktadır. Söz konusu raporların talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilmektedir. Şirketimiz internet sitesi (http://www.dogusotomotiv.com.tr/) aktif ve günceldir.