İnsan Hakları Politikası

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

Doğuş Otomotiv,

  • İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırır.
  • Etik İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır ve tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının da bu ilkelere ve Doğuş Otomotiv İnsan Hakları politikasına uygun davranmasını bekler.
  • İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, iş ortaklarının da uymasını talep eder.
  • Faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetir ve hak ihlallerine karşı önlemlerini alır, ilgili riskleri yönetir.

Yatırım Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv tüm faaliyetlerinde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı, tüm faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemeyi taahhüt etmektedir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 1 ve 2. maddeleri nedeniyle bu konudaki taahhüdünü açık biçimde beyan etmiştir.

Ayrımcılığın Önlenmesi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv için “çeşitlilik” kavramı; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer sosyal paydaşların dinsel, yapısal, kültürel farklılıklarını kabul etmek, bu farklılıklara değer vermektir.

Doğuş Otomotiv çeşitliliğe önem verirken aynı zamanda bu unsurun kurumsal bir zenginlik olduğuna da inanmaktadır.

Doğuş Otomotiv, farklı kültür ve kökenlerden olsalar da, kendisini yaptığı işe adayan ve yüksek donanımlı tüm adaylar için en fazla tercih edilen; çalışanlarını geliştiren ve haklarını koruyan bir işveren olmayı taahhüt etmektedir.

Doğuş Otomotiv, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da yasal düzenlemelerle korunan diğer sosyal statülerden bağımsız bir “Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası” uygulamaktadır. Şirketimiz bu konuda kendi politikalarına uyan etkinliklere katılır, sponsorlukları üstlenir, kurum ve kuruluşlara üye olur ve ancak bu anlayışa sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Çocuk İşçiler Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermemektedir. Yetkili Servislerimizin eleman alımı taleplerinin gerçekleştirilmesi aşamasında Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticileri bilgilendirilmekte ve destek verilmektedir. Tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde bu konu güvence altına alınmakta ve yıllık denetimlerde göz önünde bulundurulmaktadır.

Zorla Ve Cebren Çalıştırma Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve cebren çalıştırmaya izin vermemektedir. Söz konusu durum Doğuş Otomotiv’in tedarikçileri ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için de geçerlidir. Tedarikçi denetimlerimiz konuyla ilgili içeriğe sahiptir.

Şirketimizde her çalışan işe başladığı gün itibariyle sigortalanmaktadır. Bu husus gerek iç, gerekse dış denetimlerle kontrol edilmektedir. Bununla birlikte her çalışandan yasa gereği her yıl Ocak ayında gerektiği durumlarda mesai yapacağına dair bilgilendirme yapılmakta ve onay alınmaktadır. Doğuş Otomotiv aynı zamanda etki alanı içinde yer alan Yetkili Satıcı ve Servisler ile tedarikçilerinde de aynı hassasiyetin gösterilmesini beklemekte ve gerekli denetimleri yapmaktadır.

Güvenlik Uygulamaları Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’in faaliyet gösterdiği bölgelerde güvenlik hizmeti üçüncü parti şirketlerden tedarik edilmektedir. Tüm tedarikçilerimizle olduğu gibi, güvenlik hizmeti sağlayan tedarikçimizle de Doğuş Otomotiv ilke ve politikaları bir protokol kapsamında paylaşılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Yerel Halkın Hakları Yönetim Yaklaşımı

Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan yerel toplumun tüm haklarına saygı gösteren Doğuş Otomotiv “sosyal onay” olarak adlandırılan iş yapma biçimine özellikle büyük önem vermektedir.

Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi Yönetim Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv 2014 yılından başlayarak tedarikçi denetimlerine insan hakları da dahil olmak üzere sosyal, çevresel ve etik unsurları da içeren maddeler eklemiştir.