Sürdürülebilirlik Strateji ve Politikalarımız

Kurumsal Sorumluluk Stratejimiz

Doğuş Otomotiv, otomotiv değer zinciri içinde sosyal ve ekolojik paydaşları için, en üst düzeyde sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreterek, dünyada ve Türkiye’de örnek bir kurumsal vatandaş olmaya devam edecektir.

Kurumsal Sorumluluk stratejimiz, otomotiv değer zinciri içinde sürekli büyümeye odaklanarak tam, zamanında ve doğru hizmet anlayışıyla üstün performans göstererek paydaşlarımız için vazgeçilmez bir iş ortağı olmaktır. Performansımızı politikalarımıza paralel olarak belirlediğimiz önceliklere göre değerlendirir, izler ve yönetiriz.

Doğuş Otomotiv olarak küresel standartların gerekliliklerini, doğrudan faaliyet alanımızla ilgili önceliklerimizi ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak Kurumsal Sorumluluk anlayışımızı tanımladık.

Kurumsal Sorumluluk, sektörümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla ilgili geliştirdiğimiz çözümleri belirlerken kullandığımız yöntemler ve tüm operasyonlarımızı kapsayan kurumsal davranış biçimimizdir.

 

Ekonomik Sorumluluk Politikamız

Doğuş Otomotiv’in ve tüm paydaşlarımızın ekonomik refahını sürdürebilmek için aşağıdaki politikayı uygularız:

 • Yalın yönetim, bütçe yönetimi, verimlilik kartları gibi sistemleri uygulayarak, kaynaklarımızı verimli kullanırız.
 • Ekonomik dalgalanmaları ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder ve bu riskleri yönetebilmek (minimize edebilmek) için bütçe ve risk yönetimi çerçevesinde OEM ile gerekli anlaşmaları yapar, finansal önlemleri alır ve pazar koşullarına göre güncelleriz.
 • İklim değişikliğini ve buna bağlı nedenleri sektörel risk olarak kabul eder, tüm paydaşlarımızı bu konuyla ilgili bilinçlendirmeyi hedefleriz.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli standartları belirler, ölçer, gelişimi için gerekli katkıda bulunur ve denetleriz.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerimiz aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel istihdama azami katkı sağlarız.
 • Tüm tedarikçilerimize eşit fırsatlar tanırız.
 • En önemli tedarikçilerimizden OEM’lerin hayata geçirdiği küresel standart ve politikaları benimser ve uygularız. OEM’lerin küresel mevcut durumunu gözetip, koşullara göre hareket planı hazırlarız.

 

Odak Alan (Ekonomik Sorumluluk) Hedef Yöntem
Finansal Verimlilik Kaynakların verimli kullanımı Yalın Yönetim, Bütçe Yönetimi, Hedef Kartları
Ekonomik Dalgalanma Doğru bütçe ve risk yönetimi Riskleri Yönetme, Finansal Önlem Alma
OEM Doğru ve zamanında diyalog, yüksek standart Koşullara Göre Önlem Alma, OEM Standartlarını Geliştirme
Tedarikçiler Eşit fırsatlar ve KSS farkındalığı Diyalog ve Bilgilendirme
Paydaşlarla Diyalog Şeffaflık ve hesapverebilirlikte sürekli ilerleme Paydaş Katılımı ve Beklenti Analizleri
İklim Değişikliği Paydaşlar arasında farkındalık Sektörel Risk Olarak Kabul Etme ve Bilinçlendirme/Ölçme, Değerlendirme

 

 

Çevre Politikamız

Doğuş Otomotiv, çevre politikasını Su, Atık, Enerji, Lojistik ve Çevre dostu ürünler olmak üzere beş ana başlık altında toplamıştır.

Doğuş Otomotiv,

 • Yönetim ve operasyon kararlarında çevresel etkilerini göz önünde bulundurur; operasyonlarından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt eder.
 • Yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, doğayı koruma ve kaynakları kullanma konusunda topluma karşı sorumludur.
 • Çevreyle ilgili aynı bilinç düzeyini çalışanlarında, çalışanlarının ailelerinde ve işbirliği yaptığı şirketlerde de yaratmak için çalışır.
 • Çevresel etkilerini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri kurmayı hedefler.
 • Distribütörlüğünü yaptığı markaların yüksek standartlardaki çevre dostu ürünlerinin daha iyi tanıtılması, anlaşılması ve satışı için değer zinciri içinde işbirlikleri yapar ve farkındalık sağlar.

 

Odak Alan (Çevresel Sorumluluk) Hedef Yöntem
Su Operasyonlarımız nedeniyle kullandığımız suyu azaltmak Farkındalık, Ölçme, İzleme Mekanizmaları, Hedef Belirleme
Atık Atık Yönetimi, Yetkili Satıcı ve Müşterilerde Farkındalık Atık Hattı, Atık Değerlendirme Kutuları, Pilot Çalışma, Ölçme, İzleme ve Hedef Belirleme, Görev Tanımları
Enerji Enerji tüketimini izleme mekanizmaları kurmak, farkındalık Ölçme, İzleme ve Hedef Belirleme, Isı İzolasyonu ve Gün Işığının Verimli Kullanımı, Sabit Isı Dereceleri, Çalışanların Uyumu, CDP Raporlama
Lojistik Çevresel etkileri azaltma, planlamada çevresel etkileri hesaplama Farkındalık, Ölçme, İzleme ve Hedef Belirleme, Çevreye Duyarlı Araçlar, Eğitim, İleri Teknoloji
Çevre Dostu Ürünler Ürünlerin tanıtımı ve daha iyi anlaşılması için destek Bilgilendirme, Diyalog Platformları

 

 

SU

 • Doğuş Otomotiv için su, vazgeçilmez yaşam kaynağıdır.
 • Doğuş Otomotiv su kullanımında ölçüm ve izleme mekanizmaları oluşturur, gerekli süreçleri planlar.
 • Doğuş Otomotiv, su kullanımını azaltmakla ilgili hedefler belirler ve paydaşları arasında farkındalık yaratır.

 

ATIK

 • Doğuş Otomotiv; atık kullanımında ölçüm ve izleme mekanizmaları oluşturur, gerekli süreçleri planlar.
 • Atık yönetimi ve atıkların değerlendirilmesi konusu sadece kurumsal sorumluluk değil, Doğuş Otomotiv çalışanlarının bireysel sorumluluğudur.
 • Doğuş Otomotiv, atıkların çevresel etkisiyle ilgili kurum içi farkındalık yaratır.
 • Yetkili Satıcı ve Servislerinin atıklar ile ilgili danışabileceği “Atık Hattı” sistemini uygular.
 • Görev tanımlarında atıklarla ilgili sorumluluk maddesi yer alması için eylem planı uygular.

 

ENERJİ

 • Doğuş Otomotiv, enerji tüketiminin azaltılması ile ilgili kurumsal farkındalık ve bilinç yaratır.
 • Enerji kullanımında ölçüm ve izleme mekanizmaları oluşturur, gerekli süreçleri planlar.
 • Isı izolasyonu ve gün ışığının verimli kullanılması konusunda öneri mekanizmaları geliştirir.
 • Çalışma ortamlarında sabit ısı dereceleri ve çalışanların bölgesel uyumu ile ilgili standartları belirler.

 

LOJİSTİK

 • Çevreye duyarlı araçlarla taşıma ve lojistik süreçlerini yönetir.
 • Stratejik lojistik ve verimlilik planları yapar.
 • Route optimizasyonu sağlar, bu amaçla ileri teknolojileri kullanır.

 

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız

Doğuş Otomotiv;

 • İşe alım süreçlerinde şeffaf ve izlenebilir olmak için ölçülebilir işe alım araçları kullanır. İlgili departman yöneticisi ile birlikte değerlendirme yaparak görev tanımına uygun yetkinlikte çalışanları işe alır.
 • İnsan Kaynakları politikasında çalışan sadakatini yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak amaçtır. Bunun için, paydaş - öncelik analizi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapılır ve sonuçlara göre iyileştirme programları hayata geçirilir.
 • Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza sonuçlarının izlenebilir ve hesapverebilir olması için gereken programları uygular.
 • Çalışanlarının arasında toplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı olarak hayata geçirilir.
 • Çalışanlarının yaşam kalitesini ve sosyal refahını yükseltmek, çalışma ortamını daha da verimli hale getirmek için çeşitli programlar uygular ve hedefler belirler.
 • Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli olarak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri izler ve verileri takip eder.
 • Çalışanlarıyla diyaloğu önemser, onların beklentilerini düzenli olarak sorgular ve açık kapı politikası uygular.
 • Yerel ve uluslararası platformlarda “En Fazla Çalışılmak İstenen Şirket, En iyi İşveren” hedeflerine ulaşmak için kilit performans göstergeleri belirler.

 

Odak Alan (Sosyal Sorumluluk) Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Hedef Yöntem
Çalışan Memnuniyeti En fazla çalışılmak istenen şirket olmak, çalışan sirkülasyonunu minimumda tutmak Beklenti Analizi, Anketler, Açık Kapı Toplantıları, Sürekli ve Şeffaf Diyalog, Anne ve Bebek Politikaları, KPI
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sıfır kaza ve maksimum bilgilendirme Eğitim, İzleme ve Öz Denetim Mekanizmaları, Kitlesel Hastalıklarla İlgili Seminerler
Sürdürülebilir İstihdam Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, yerel istihdama katkı Çalışanlarla Diyalog, Doğru Performans Yönetimi, Anket Sonuçlarına Göre İyileştirme Programları
Eşit Haklar Tüm süreçlerde şeffaflık, veri izleme mekanizmaları, görüş alma Anketler, Değerlendirme Mekanizmaları, Bilgilendirme, Diyalog
Çalışanlarla Diyalog Açık ve şeffaf iletişim, üst yönetimle doğrudan diyalog platformları Açık Kapı Toplantıları, Öneri Sistemleri, Anketler

 

Doğuş Otomotiv İnsan Hakları Politikası

Doğuş Otomotiv,

İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerini, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırır.

 • Etik İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır ve tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının da bu ilkelere ve Doğuş Otomotiv İnsan Hakları politikasına uygun davranmasını bekler.
 • İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, iş ortaklarının da uymasını talep eder.
 • Doğuş Otomotiv, faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetir ve hak ihlallerine karşı önlemlerini alır, ilgili riskleri yönetir.

 

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası

Doğuş Otomotiv ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan sosyal ve çevresel etkilerini izler, tüm sosyal paydaşlarına ve ekolojik çevreye karşı sorumluluğunun farkındadır. Doğuş Otomotiv Ürün ve Hizmet Sorumluluğu çerçevesinde aşağıdaki politikayı benimser ve uygular:

 • Müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetir, denetler ve sürekli geliştirir.
 • Ürün ve hizmetleri nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarının eğitimi ve doğru bilgilendirilmesi için uluslararası standartları uygular.
 • Beklentilerin üzerinde hizmet verebilmek için doğru donanım seçimi, uygun fiyat, doğru lansman, Yetkili Satıcı ve Servislerin eğitimleri ve müşterilerin doğru bilgilendirilmesi üzerine odaklanır.
 • Hizmet standartlarını sürekli denetler, gelişmesi gereken konularla ilgili özel aksiyonlar alarak, müşteri memnuniyetinde en yüksek standartlara ulaşmayı hedefler.
 • Sorumlu iletişim ilkelerini benimser, yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, temsil ettiği markaların değerleri ve beklentilerine uygun biçimde OEM standartlarını gözetir.

 

Odak Alan (Sosyal Sorumluluk) Ürün ve Hizmet Hedef Yöntem
Müşteri Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası standartlarda hizmet ve tam, doğru ve zamanında bilgilendirme Süreç Yönetimi, Denetim ve Kontrol Mekanizmaları, Bilgilendirme, Diyalog, Eğitim
Eğitim ve Bilgilendirme Ürün ve hizmetlerimizden etkilenen paydaşları bilgilendirme, gerekli durumlarda eğitim Diyalog Platformları, Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Gösterge Odaları, Rol Model Olma
Müşteri Memnuniyeti Güven, bağlılık, beklentilerin üzerinde hizmet Doğru Donanım Seçimi, Uygun Fiyat, Doğru Lansman, Yetkili Satıcı ve Servislerin Eğitimleri, Müşteri Bilgilendirme
Sorumlu Pazarlama Sorumlu iletişim ilkeleri, OEM beklentilerine uygunluk Yasa ve Yönetmeliklerin Ötesinde Sorumlu Yaklaşım, Ön Değerlendirme ve Küresel Gönüllü Kodların Takibi

 

 

Toplumsal Katılım Politikamız

Doğuş Otomotiv;

 • Trafikte güvenliğin önemini ve insan hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip olması ve bu özelliklerini kullanım süreleri boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder.
 • Çalışanları, trafikte güvenliğin önemiyle ilgili örnek olur ve sorumlu davranır.
 • Sattığı ürünlerin müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda olduğunu taahhüt eder.
 • Sattığı ürünlerin kullanım ömrü boyunca bu standartlarını muhafaza etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda bakım ve onarım hizmetleri sunmakla yükümlüdür.
 • Trafikte güvenlik konusunda sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir.
 • Etik ilkeleri anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu katılımla desteklenmiştir. Üst yönetim tarafından onaylıdır ve kurumsal yönetişim ilkelerimizin ana unsurlarından biridir.
 • Etik ilkelerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür.
 • Hile ve suistimal gibi etik olmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu konuda bilinçlenmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici mekanizmaları kurmak için çalışmaları başlatır ve hedefler koyar.

 

Odak Alan (Sosyal Sorumluluk) Toplumsal Katılım Hedef Yöntem
Trafikte Güvenlik Bilinçlendirme, farkındalık, işbirliği, satış sonrası hizmetlerde yüksek standartlar Gösterge Uygulaması, Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimleri, Doğuş Otomotiv Çalışanlarının Rol Model Olması, İşbirliği Platformları, “Trafik Hayattır”
İş Etiği Küresel standartlarda etik anlayışının oluşması için gerekli sistemlerin kurulması, önlem ve denetim mekanizmaları, şeffaflık Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Kurum İçi Farkındalık, Eğitimler, Etik Hattı, Süreçlerin Tanımlanması
Eğitim ve Bilgilendirme Trafikte güvenlik ve araçların satış sonrası bakım ve onarımıyla ilgili toplumsal farkındalık, Meslek Liseleriyle işbirliğini arttırma “Trafik Hayattır” Programı Kapsamında Yapılan Tüm Uygulamalar
İşbirliği ve Diyalog Trafikte Güvenlik konusunda yerel ve küresel işbirlikleri ve diyalog platformlarında öncülük ve rol model olma İşbirlikleri, Diyalog Platformları, Üyelikler, Destek Programları, Eğitim ve Bilgilendirmeler