Doğuş Otomotiv İSG Çalışmaları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Doğuş Otomotiv bünyesindeki İşletmelerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikleri gereği iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları devam etmektedir.

Gerçekleştirilen İş Sağlığı Güvenliği Kurul toplantılarına işveren vekilleri, işyeri hekimleri, sağlık çalışanları, iş güvenliği uzmanları, idari işler yetkilileri, insan kaynakları yetkilileri, kurulda görevli ekip liderleri, çalışan temsilcileri ve alt işveren firma yetkileri katılmaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği Kurulları çalışmalarında yasal zorunluluklar, kazaya ramak kala, iş kazası, meslek hastalıkları, periyodik kontrol sonuçları, İSG saha tespitleri ve çalışan görüşleri kapsamında bir önceki ayda alınan kararlar değerlendirilmekte ve yeni dönem için kararlar alınmaktadır.

 

2017 YILI DOĞUŞ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRLÜK VE LOJİSTİK İSG ÇALIŞMALARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları alt işveren firma yetkililerinin katılımıyla Genel Müdürlük bünyesinde üç ayda bir, Lojistik bünyesinde ise iki ayda bir olarak toplanmıştır. Kurul toplantılarında alt işveren firma İş Güvenliği Uzmanları çalıştıkları alanlarla ilgili İSG denetleme raporları sunmaktadır.

Lojistik depo çalışanları için yüksekte çalışma eğitimleri ile birlikte İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nde yüksekte çalışma sağlık analizleri devam etmektedir.

Tüm personel servislerimizin bakımı yetkili firmalarda yapılmaktadır. Araçların trafik seyir güvenlikleri takip edilmekte ayrıca kullanıcıların alkol kontrolü yapılmaktadır, AFAD’dan sivil savunma planı kapsamında eğitimlere (Yangın, ilk yardım, arama-kurtarma) devam edilmektedir. 2017 yılında Genel Müdürlükte bir defa, Lojistikte ise iki defa yangın temalı tahliye tatbikatı yapılmış, acil durum eylem planları da ayrıca destek ekipleri kapsamında güncellenmiştir.

Ayrıca sene içinde yapılan çalışmalar şu şekildedir;

 1. Yıllık çalışma ve yıllık değerlendirme raporları.
 2. Çalışan temsilci toplantıları
 3. Planlı İSG eğitimleri
 4. İşe başlangıç İSG eğitimleri
 5. Planlı sağlık taramaları
 6. İşe başlangıç sağlık tetkikleri
 7. İSG saha gözlemleri
 8. Periyodik kontrole tabi ekipmanların bakım ve kontrolleri
 9. Topraklama ölçümleri, elektrik tesisat kontrolleri
 10. Paratoner ölçüm ve kontrolleri
 11. Acil durum ekip eğitimleri
 12. İlkyardımcı eğitimleri
 13. Kişisel maruziyet ölçümleri kapsamında Lojistikte iş ekipmanı kullanan çalışanlar için tam vücut titreşim ölçümü. Genel Müdürlük ve Lojistik ilgili çalışma alanlarında Elektro Manyetik ortam ölçümleri.
 14. Genel Müdürlük, Lojistik ve eğitim binası çatılarında ve çatı çıkışlarında yatay ve dikey yaşam hatları tesisi
 15. İşletme bünyesindeki tesisat alanlarında kullanılmak üzere Etiketleme-Kilitleme ekipmanları kullanımı için çalışma başlatılması.
 16. İşletmeler bünyesinde bulunan kazan daireleri ve doğalgaz istasyonları gibi alanlarda patlamadan korunma dokümanı çalışmaları yapılması.
 17. Çalışan görüşleri kapsamında Lojistik Depo bölgesinde 37 konuda düzeltici-önleyici faaliyet yürütülmesi.

 

Tedarikçilerimizde İSG Çalışmaları

Doğuş Otomotiv tedarikçilerinin uyması gereken İSG Yönetmeliği aşağıdadır ve tüm uygulamalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

Doğuş Otomotiv’e ait işyerlerinde Alt İşveren olarak hizmet veren Firmalar, İş Sağlığı Güvenliği konularında 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği, 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklere uygunluk sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hükümleri yerine getirmektedir.

 

 • Alt İşveren Yasal Mevzuatlar uyarınca personeline karşı asıl işveren durumundadır. (4857 sayılı İş Kanunu)
 • Alt İşveren, personelini sadece alt işverenlik sözleşmesinde belirtilen iş ile ilgili olarak işyerinde bulundurmalıdır.
 • Alt İşveren çalıştıracağı personelin özlük dosyasında bulunması gereken tüm yasal evrakları ve görev tanımlarını eksiksiz olarak düzenlemeli ve Asıl İşveren işyerinde bulundurmalıdır. (4857 Sayılı İş Kanunu)
 • Alt İşveren İşyerinde çalışmaya başlamadan önce gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hakkında bilgi edinmeli ve çalışanlarını da bilgilendirmelidir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:16)
 • Alt İşveren yapacağı işe uygun sağlık raporunu ilgili sağlık birimlerinden almadan çalışanlarını işe başlatmamalı, işin devamında sağlık tetkiklerini periyodik olarak yaptırılmalı onaylı suretlerini Asıl İşveren ile paylaşmalıdır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15)
 • Alt İşveren çalışanları arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirmelidir. (İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikler Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29.08.2013/28750)  
 • Alt İşveren çalışanları sayısı 50 kişiden fazla ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmalı, 50 kişiden az ise Asıl İşverenin kurduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda bir temsilci görevlendirmeli ve görevlendirilen kişileri resmi yazı ile Asıl İşverene bildirmelidir. (İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013/28532)
 • Alt İşveren tehlike sınıfına ve meri mevzuata göre İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirmelidir.                                                                            (6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde: 6)
 • Alt İşveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve İSG çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak planlamalı, çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu Yönetmelik EK-2’deki örneğine uygun olarak düzenlenmeli ve onaylı suretlerini Asıl İşverenle paylaşmalıdır. (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekimi bulundurduğu durumlarda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Noterce seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan onaylı defteri teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından istediğinde göstermek üzere işyerinde bulundurmalıdır. (İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren çalıştığı iş yerinde kendi risk değerlendirmesini yaparak asıl İşverene rapor vermelidir.  (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren çalışanlarının işe başlangıç ve devamında işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.  (Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013/ 28648)
 • Alt İşveren mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen işlerde çalışanlarını mesleki yeterlilik belgesi olmadan işe başlatmamalıdır. (Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25.05.2015/29366)
 • Alt İşveren işyerinde sağlık ve güvenlik çalışma kurallarını belirlemeli, çalışanlarını bilgilendirmeli ve uygunluğunu denetleyerek periyodik olarak asıl işvereni bilgilendirmelidir.  (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4)
 • Alt İşveren çalışanlarının her türlü koruyucu malzemeyi temin etmeli, kullanımla ilgili eğitimleri vermeli ve kullanmalarını sağlamalıdır. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013/28695)
 • Alt İşveren yapılacak işin süresi içerisinde çalışma bölgesinde can güvenliği ve yangın önleme gibi durumlar için acil durum planı yapmalı, çalışanlarını eğitmeli, ekipmanlarını temin etmeli ve Asıl İşveren Acil Durum yapılanmasında yer almalıdır. Ayrıca yeterli sayıda ilk yardımcı bulundurmalıdır. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013/28681)
 • Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını yasal zamanı içinde SGK ya ve Asıl İşverene bildirmelidir. Kaza ya da Meslek hastalığı sonrasında araştırma yaparak sonuçları hakkında Asıl İşvereni ayrıca bilgilendirmelidir. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13 ve 14/ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 14)
 • Alt İşveren çalışanlarının işten ayrılma tarihi itibarı ile en az 15 yıl süreyle kişisel sağlık dosyalarını saklamalıdır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012/28512)  
 • Alt İşveren çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği tarafına ait iş ekipmanlarının yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ortam ölçümleri planlamalı ve uygulamalarını kontrol etmelidir. (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren, çalışanların görüşlerini alma ve katılımın sağlanması konusunda, Asıl İşveren tarafından yapılan çalışmalara destek olmalıdır.                                                                              (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 18)

 

DOĞUŞ OTO İSG ÇALIŞMALARI

Doğuş Oto, ana görevi doğrultusundaki rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda, çalışanlarını ve diğer iş ortaklarının çalışanlarını en önemli değeri olarak kabul eder.

Bu temel prensibi doğrultusunda, ana iş kolu olan otomotiv sektöründe Türkiye'de söz sahibi olan Doğuş Oto tüm çalışanları ve yönetimi, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, staj ve ziyaret amaçlı bulunan her birey için İSG yönünden daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak, "0 iş kazası" idealine ulaşmak için;

 • Yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izleyen;
 • Çalışanlarının ve çalışma sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli İSG eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapan ve bu doğrultuda kurum değerlerine uygun İSG kültürü oluşturmayı amaçlayan;
 • Faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatan;
 • Kurduğu İSG sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
 • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı; bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.

İSG politikamız, tüm çalışanlarımıza işe giriş eğitimlerinde ve ilk kez çalışılacak taşeron ve tedarikçilerimize de sözleşme içeriğinde ve prosedürlerimiz gereğince duyurulur.

Doğuş Oto adına çalışan taşeronların da kanunların öngördüğü İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine ve Doğuş Oto İSG yönetim ve ilkelerine uyması sağlanmaktadır.