Doğuş Otomotiv İSG Çalışmaları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Doğuş Otomotiv bünyesindeki İşletmelerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikleri gereği iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları devam etmektedir.

Gerçekleştirilen İş Sağlığı Güvenliği Kurul toplantılarına işveren vekilleri, işyeri hekimleri, sağlık çalışanları, iş güvenliği uzmanları, idari işler yetkilileri, insan kaynakları yetkilileri, kurulda görevli ekip liderleri, çalışan temsilcileri ve Alt İşveren firma yetkileri katılmaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği Kurulları çalışmalarında; yasal zorunluluklar, kazaya ramak kala, iş kazası, meslek hastalıkları, periyodik kontrol sonuçları, İSG saha tespitleri ve çalışan görüşleri kapsamında bir önceki ayda alınan kararlar değerlendirilmekte ve yeni dönem için kararlar almaktadır.

 

2016 YILI DOĞUŞ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRLÜK İSG ÇALIŞMALARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Alt İşveren firma yetkililerinin katılımıyla aylık olarak toplanmıştır. Kurul toplantılarında Alt İşveren firma İş Güvenliği Uzmanları çalıştıkları alanlarla ilgili İSG denetleme raporları sunmaktadır.

Tüm personel servislerimizin bakımı Yetkili Firmalarda yapılmaktadır. Araçların trafik seyir güvenlikleritakip edilmekte ayrıca kullanıcıların alkol kontrolü yapılmaktadır, AFAD’dan sivil savunma planı kapsamında eğitimlere (Yangın, ilk yardım, arama-kurtarma) devam edilmektedir. 2016 yılında tüm işletmelerde deprem temalı tahliye tatbikatı yapılmış, acil durum eylem planları da ayrıca güncellenmiştir.

Ayrıca sene içinde yapılan çalışmalar şu şekildedir;

 

 1. Yıllık çalışma ve yıllık değerlendirme raporları düzenlenmiştir.
 2. Çalışan temsilci toplantıları yapılmıştır.
 3. Planlı İSG eğitimleri yapılmıştır.
 4. İşe başlangıç İSG eğitimleri yapılmıştır.
 5. Planlı sağlık taramaları yapılmıştır.
 6. İşe başlangıç sağlık tetkikleri yapılmıştır.
 7. İSG saha gözlemleri yapılmıştır.
 8. Periyodik kontrole tabi ekipmanların bakım ve kontrolleri yapılmıştır.
 9. Topraklama ölçümleri, elektrik tesisat kontrolleri yapılmıştır.
 10. Paratoner ölçüm ve kontrolleri yapılmıştır.
 11. Acil durum ekip eğitimleri yapılmıştır.
 12. Acil durum tahliye tatbikatları yapılmıştır.
 13. İlkyardımcı eğitimleri yapılmıştır.

 

Lojistik Birimi 2016 İSG Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Alt İşveren firma yetkililerinin katılımıyla aylık olarak toplanmaktadır.

İşyerinde ortam gözetimi amacıyla saha turları yapılmaya devam edilmektedir. İşletme bünyesinde meydana gelen iş kazalarının veya ramak kala bildirimler kaza araştırma ekibi ile olay sonrasında gerekli incelemeler yaparak  düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Lojistik depo çalışanları için yüksekte çalışma eğitimleri ile birlikte İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde yüksekte çalışır sağlık analizleri devam etmektedir.

Çalışan görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve düzeltici önleyici faaliyetlere devam edilmiştir. Tüm ekipman ve sistemlerin periyodik bakımları yetkili firmalara yaptırılmakta aynı zamanda periyodik kontrollerle ilgili gerekli takipler yapılmaktadır.

 

 1. Yıllık çalışma ve yıllık değerlendirme raporları düzenlenmiştir.
 2. Çalışan temsilci toplantıları yapılmıştır.
 3. Planlı İSG eğitimleri yapılmıştır.
 4. İşe başlangıç İSG eğitimleri yapılmıştır.
 5. Planlı sağlık taramaları yapılmıştır.
 6. İşe başlangıç sağlık tetkikleri yapılmıştır.
 7. İSG saha gözlemleri yapılmıştır.
 8. Periyodik kontrole tabi ekipmanların bakım ve kontrolleri yapılmıştır.
 9. Topraklama ölçümleri, elektrik tesisat kontrolleri yapılmıştır.
 10. Paratoner ölçüm ve kontrolleri yapılmıştır.
 11. Ortam ölçümleri yapılmıştır.
 12. Acil durum ekip eğitimleri yapılmıştır.
 13. Acil durum tahliye tatbikatları yapılmıştır.
 14. Alt İşveren firma denetleme raporları alınmaktadır.

 

Tedarikçilerimizde İSG

Doğuş Otomotiv tedarikçilerinin uyması gereken İSG Yönetmeliği aşağıdadır ve tüm uygulamalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

Doğuş Otomotiv’e ait işyerlerinde Alt İşveren olarak hizmet veren Firmalar; İş Sağlığı Güvenliği konularında 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği, 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklere uygunluk sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen hükümleri yerine getirmektedir.

 • Alt İşveren Yasal Mevzuatlar uyarınca personeline karşı asıl işveren durumundadır. (4857 sayılı İş Kanunu)
 • Alt İşveren, personelini sadece alt işverenlik sözleşmesinde belirtilen iş ile ilgili olarak işyerinde bulundurmalıdır.
 • Alt İşveren çalıştıracağı personelin özlük dosyasında bulunması gereken tüm yasal evrakları ve görev tanımlarını eksiksiz olarak düzenlemeli ve Asıl İşveren işyerinde bulundurmalıdır. (4857 Sayılı İş Kanunu)
 • Alt İşveren İşyerinde çalışmaya başlamadan önce gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hakkında bilgi edinmeli ve çalışanlarını da bilgilendirmelidir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:16)
 • Alt İşveren yapacağı işe uygun sağlık raporunu ilgili sağlık birimlerinden almadan çalışanlarını işe başlatmamalı, işin devamında sağlık tetkiklerini periyodik olarak yaptırılmalı onaylı suretlerini Asıl İşveren ile paylaşmalıdır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15)
 • Alt İşveren çalışanları arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirmelidir. (İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikler Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29.08.2013/28750)  
 • Alt İşveren çalışanları sayısı 50 kişiden fazla ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturması, 50 kişiden az ise Asıl İşverenin kurduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda bir temsilci görevlendirmeli ve görevlendirilen kişileri resmi yazı ile Asıl İşverene bildirmelidir. (İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013/28532)
 • Alt İşveren tehlike sınıfına ve meri mevzuata göre İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirmelidir.                                                                            (6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde: 6)
 • Alt İşveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve İSG çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak planlamalı, çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu Yönetmelik EK-2’deki örneğine uygun olarak düzenlenmeli ve onaylı suretlerini Asıl İşverenle paylaşmalıdır. (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren İş Güvenliği Uzmanı yâda İşyeri Hekimi bulundurduğu durumlarda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Noterce seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan onaylı defteri teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından istediğinde göstermek üzere işyerinde bulundurmalıdır. (İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren çalıştığı iş yerinde kendi risk değerlendirmesini yaparak asıl İşverene rapor vermelidir.  (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren çalışanlarının işe başlangıç ve devamında işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.  (Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013/ 28648)
 • Alt İşveren meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen işlerde çalışanlarını mesleki yeterlilik belgesi olmadan işe başlatmamalıdır. (Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25.05.2015/29366)
 • Alt İşveren işyerinde sağlık ve güvenlik çalışma kurallarını belirlemeli, çalışanlarını bilgilendirmeli ve uygunluğunu denetleyerek periyodik olarak asıl işvereni bilgilendirmelidir.  (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4)
 • Alt İşveren çalışanlarının her türlü koruyucu malzemeyi temin etmeli, kullanımla ilgili eğitimleri vermeli ve kullanmalarını sağlamalıdır. (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013/28695)
 • Alt İşveren yapılacak işin süresi içerisinde çalışma bölgesinde can güvenliği ve yangın önleme gibi durumlar için acil durum planı yapmalı, çalışanlarını eğitmeli, ekipmanlarını temin etmeli ve Asıl İşveren Acil Durum yapılanmasında yer almalıdır. Ayrıca yeterli sayıda ilk yardımcı bulundurmalıdır. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013/28681)
 • Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını yasal zamanı içinde SGK ya ve Asıl İşverene bildirmelidir. Kaza ya da Meslek hastalığı sonrasında araştırma yaparak sonuçları hakkında Asıl İşvereni ayrıca bilgilendirmelidir. (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 13 ve 14/ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 14)
 • Alt İşveren çalışanlarının işten ayrılma tarihi itibarı ile en az 15 yıl süreyle kişisel sağlık dosyalarını saklamalıdır. (İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012/28512)  
 • Alt İşveren çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği tarafına ait iş ekipmanlarının yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ortam ölçümleri planlamalı ve uygulamalarını kontrol etmelidir. (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012/28512)
 • Alt İşveren, çalışanların görüşlerini alma ve katılımın sağlanması konusunda, Asıl İşveren tarafından yapılan çalışmalara destek olmalıdır.                                                                              (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 18)

 

DOĞUŞ OTO İSG ÇALIŞMALARI

Doğuş Oto; ana görevi doğrultusundaki rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda, çalışanlarını ve diğer iş ortaklarının çalışanlarını en önemli değeri olarak kabul eder.

Bu temel prensibi doğrultusunda; Ana iş kolu olan Otomotiv sektöründe Türkiye'de söz sahibi olan Doğuş Oto tüm çalışanları ve yönetimi, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, staj ve ziyaret amaçlı bulunan her birey için İSG yönünden daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak; "0 iş kazası" idealine ulaşmak için;

 • Yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izleyen;
 • Çalışanlarının ve çalışma sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli İSG eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapan ve bu doğrultuda kurum değerlerine uygun İSG kültürü oluşturmayı amaçlayan;
 • Faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatan;
 • Kurduğu İSG sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
 • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı; bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.

İSG politikamız, Tüm çalışanlarımıza işe giriş eğitimlerinde ve ilk kez çalışılacak taşeron ve tedarikçilerimize de sözleşme içeriğinde ve prosedürlerimiz gereğince duyurulur.

Doğuş Oto adına çalışan taşeronların da kanunların öngördüğü İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine ve Doğuş Oto İSG yönetim ve ilkelerine uyması sağlanmaktadır.